Vinçotte van 1872 tot nu

Vandaag is Vinçotte in alle mogelijke sectoren aanwezig en alom gekend voor kwaliteitsvolle keuringen en certificaties.

Ooit was dat anders. De rijke geschiedenis van Vinçotte begint op 10 augustus 1872, bijna 150 jaar geleden. We zijn gestart naar aanleiding van één van de grootste problemen van de industriële revolutie: stoomketels die explodeerden en enorme schade veroorzaakten. Er was nood aan meer veiligheid en controle. Robert Vinçotte, onze stichter bood hiervoor de oplossing.

Vinçotte had nooit bestaan zonder Robert Vinçotte dus eigenlijk begint onze geschiedenis al wat vroeger dan in 1872...


#

Klik op de afbeelding om de geschiedenis van Vinçotte te ontdekken. #

1844 #

Jean-Henri Vinçotte, hoogleraar en inspecteur van het middelbaar onderwijs in Antwerpen en zijn echtgenote Julie Gobert krijgen in Borgerhout (Antwerpen) op 26 mei een eerste zoon: Robertus Vinçotte. Nadien worden er nog 7 kinderen geboren: Denise (1846), Edmond, Thomas (1850), Auguste, Jean- Henri, Marguerite en Felix.

Thomas Vinçotte

Thomas Vinçotte zou later een gerenommeerd beeldhouwer worden en maker van bronzen beelden die onder meer terug te vinden zijn op het dak van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (De Triomf van de Schone Kunsten) en op de Cinquantenaire in het Brusselse Jubelpark .

Triomfboog

1865 #

Robert Vinçotte studeert af in Luik als mijningenieur en dokter in de fysische en wiskundige wetenschappen.

In België zijn er tussen 1860 en 1870 90.578 stoomketels in gebruik waarvan er 71 ontploffen met 96 doden en 65 zwaargewonden tot gevolg. Er werd dan ook volop onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze ontploffingen voornamelijk in England en België zoals blijkt uit dit rapport

1871 #

Het onderzoek dat de jonge ingenieur Robert Vinçotte in Luik voert naar ontploffingen van stoomketels, wordt opgemerkt door Maurice Urban, directeur van de Belgische spoorwegen. België was toen één van de eerste geïndustrialiseerde landen ter wereld na Engeland.

1872
#

Op het hoogtepunt van stoomtijdperk komt de voorlopige “Vereniging voor het toezicht op stoomketels” voor het eerst bijeen op zaterdag 10 augustus 1872 in Brussel. Robert Vinçotte omschrijft het zelf als volgt: “Ontploffingen van stoomketels vormen een betreurenswaardige kant van onze industriële samenleving. Ze zijn rampzalig omwille van de schade en de werkloosheid die ze veroorzaken, afschuwelijk omdat ze tonen dat het leven van mensen minder zwaar doorweegt dan de uitgaven voor preventie en ze vormen een van de grootste oorzaken van misnoegen bij de arbeiders, samen met andere gevaren op het werk”. Deze visionaire woorden zijn nu bijna 150 jaar later nog steeds onze leidraad.

Meteen daarna werd de eerste direct mailing gestuurd. Alle fabriekseigenaren van België werden persoonlijk aangeschreven met de vraag om zich aan te sluiten bij de vereniging.

Marketing avant la lettre want het woord "marketing" zelf werd pas in 1897 voor het eerst opgenomen in woordenboeken.

Wie de marketeer was die het initatief nam en of Robert Vinçotte zelf de tekst schreef of beroep deed op een copywriter is niet meer bekend maar de marketing had een groot succes want eind 1872 telde de voorlopige vereniging al 500 leden en was het tijd voor een volgende stap. Op 30 december 1872 werd de vereniging officieel opgericht en ging officieel van start op 1 januari 1873. Bovenaan de rapporten prijkt in sierlijke letters de naam van de vereniging.

Eén van de medeoprichters en bestuurders was Jean Piedboeuf (fabrikant van stoommachines en brouwer van de gelijknamige brouwerij Piedboeuf in Jupille, wereldbekend als brouwer van Jupiler). De andere oprichters waren ingenieur Descamps, de heer Detombay, de heer Evrard, ingenieur Fromont, de heer Halbrecq, de heer Halot, ingenieur Rau, de heer Smits, de heer Vaessen, de heer Prosper Van Den Kerchove (belangrijke stoommachine fabrikant die o.a. voor het Duitse Krupp en het Franse Schneider werkte en voor het Berlijnse Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft zijn pronkstuk neerzette, een stoommachine van 25.000 pk) en de heer Maurice Urban, directeur van de NMBS.

1873 #

Op 1 januari 1873 start officieel de "Vereniging voor het toezicht op stoomketels" en inspecteert in haar eerste jaar met 3 ingenieurs (inclusief Robert Vinçotte zelf) 827 stoomketels of 7% van alle stoomketels in België.

1877 - 5 jaar #

De vereniging controleert al zo'n 1250 stoomketels waarvan trouwens geen enkele ontploft is, dit terwijl de problemen met niet gecontroleerde stoomketels even erg blijft.

1881 #

Na eerdere buitenlandse reizen naar Duitsland en de Verenigde Staten reist Robert Vinçotte in 1881 opnieuw naar de Verenigde Staten, ditmaal op vraag van de Belgische regering. Zijn belangstelling ging vooral uit naar de veiligheidsmaatregelen voor stoomketels van de Amerikaanse industrie, die in volle ontwikkeling was. Het resultaat van deze reis was een handboek met regels voor het berekenen van de bedrijfsveiligheid en de weerstand van de essentiële onderdelen van stoomketels.

1883 - 10 jaar #

De Vereniging inspecteert 2500 stoomketels of 18% van alle stoomketels in België en kondigt trots aan dat slechts 0.17% van de zesmaandelijks geïnspecteerde stoomketels in tien jaar tijd het begeven had.

1884 #

De wettelijk opgelegde keuringen van stoommachines zijn een feit, mede onder impuls van Robert Vinçotte.

1885 #

Robert Vinçotte wordt tot Ridder in de Orde van Leopold II bekroond. De Orde werd aan burgers en militairen voor bijzondere diensten aan de koning en als "teken van zijn persoonlijke hoogachting" verleend.

De uitspraak "de toekomst kan alleen bestaan door vandaag de veiligheid te controleren" is vandaag nog steeds van toepassing en prijkt 140 jaar later op onze jaarkalenders.

1890 #

De « Association des Industriels de Belgique pour l'étude et la propagation des engins et mesures propres à préserver les ouvriers des accidents du travail » kortweg AIB werd door 13 ingenieurs, grootindustriëlen en parlementsvertegenwoordigers onder impuls van Henri Adan, directeur van de de Belgische verzekeringsmaatschappij Royale Belge opgericht. In de toespraak die hij gaf op de eerste vergadering van de raad van bestuur op 9 april 1890 bracht Adan uitdrukkelijk zijn vertrouwen in privé-initiatief in plaats van staatsinmenging onder woorden: Zoals de heer Westerroiien van Mesteren, de promotor van de Nederlandse Vereniging voor de Preventie van Ongevallen in Fabrieken en Bouwplaatsen, zei, is het van het grootste belang voor een klein land om zich aan te sluiten bij de internationale beweging die het privé-initiatief van de industrieel toelaat om goed te doen zonder een dwangwet die deze plicht voorschrijft en afschuwelijk maakt.” Robert Vinçotte was als adviseur ook betrokken bij de oprichting van AIB.

AIB was zowel complementair als concurrentieel ten aanzien van de Vereniging onder leiding van Robert Vinçotte. Tussen beide verenigingen werd doorheen de geschiedenis samengewerkt maar er was vaak ook concurrentie.

Het eerste logo van AIB bevatte het gekende spreekwoord van de Nederlandse humanist Erasmus: “Voorkomen is beter dan genezen” en werd gebruikt tot in 1957.

1893- 20 jaar #

De vereniging houdt toezicht op zo'n 5000 stoomketels of meer dan 30% van alle stoomketels in België

1894
#

In het begin was AIB voornamelijk gericht op veiligheid en opleidingen. Maar in 1894 werd er al een nieuwe afdeling opgericht die kettingen zou inspecteren. Het breken van kettingen veroorzaakte toen zware ongevallen in de mijn- en bouwindustrie.

1903- 30 jaar #

De spectaculaire groei van stoommachines komt stilaan ten einde. Tussen 1873 en 1903 was het aantal van 11.000 gegroeid naar meer dan 20.000 maar vanaf 1903 stijgt het aantal nog nauwelijks. Met 7500 stoomketels die gecontroleerd worden, zit Vinçotte dan aan 37% van de markt.

1904 #

Robert Vinçotte, die er zijn levenswerk van had gemaakt om de arbeidsomstandigheden van zijn tijdgenoten te verbeteren, sterft na een studiereis naar Italië.

1905 #

Stoommachines moeten steeds meer baan ruimen voor de in 1890 uitgevonden elektriciteit als drijvende kracht. Het grote voordeel van elektriciteit boven stoom is dat het makkelijk te transporteren is. Hierdoor werd het ook voor kleine bedrijven en wat later zelfs voor particulieren beschikbaar. Rond 1905 zijn de kinderziekten uit de nieuwe technologie weg en kan het elektricteitstijdperk aan z'n hoogtepunt beginnen.

De kerntaak van de vereniging blijft nog steeds de keuring van stoommachines, maar daarnaast wordt er gelukkig een nieuwe dienst opgericht die zich toelegt op elektrische installaties zodat de vereniging blijft groeien. In 1905 worden er 20 elektrische installaties in heel België gecontroleerd.

1907 #

Veel oude documenten zijn verloren gegaan in de tijd maar uit een verslag aan de Raad van bestuur leren we dat er in dit jaar 8150 stoomketels en 75 elektrische installaties gecontroleerd werden. 38% van de stoomketels zaten bij Vinçotte, 20% bij andere organismes en de andere 40% werden nog steeds niet tweejaarlijks geïnspecteerd.

1909 #

De oudste zoon van Robert Vinçotte wordt directeur van de vereniging. Robert Junior zet het levenswerk van zijn vader verder.

1910 #

De vereniging Vinçotte voert in België tweemaal zoveel stoomketel controles uit als er in Frankrijk en Duitsland samen worden uitgevoerd.

1922 - 50 jaar #

De vereniging “Association pour la surveillance des chaudières à vapeur“ verandert van naam en wordt officieel L'Association Vinçotte als eerbetoon aan de in 1904 overleden oprichter.

Op 30 december 1922 werd een boek uitgegeven om het 50-jarig bestaan te herdenken waarin op pagina 15 staat:"de geschiedenis van de eerste dertig jaar van de Vereniging is nauw verweven met die van Robert Vinçotte, die de Vereniging belichaamde en zich er volledig mee geïdentificeerd had"

AIB begint affiches te maken en te verspreiden om werknemers te wijzen op de gevaren op de werkvloer vanuit de oorspronkelijke preventie gedachte "voorkomen is beter dan genezen"

1930 #

Wanneer de commerciële luchtvaart nog maar in zijn kinderschoenen staat, zijn het Vinçotte-inspecteurs die controleren of de vliegtuigen veilig zijn gebouwd.

1938 #

Belangrijke samenwerking tussen Vinçotte en AIB voor de eerste röntgeninspecties van lassen. Onder andere de nieuwe bruggen over het Albertkanaal werden op deze manier gecontroleerd en gelukkig maar want na inspectie bleek dat deze bruggen gevaarlijk waren en niet geschikt voor het gewicht dat ze verondersteld werden te dragen.

Vinçotte innoveerde met inspecties met gammastralen, waarbij radium werd gebruikt dat uit de mijnen van Union Minière in Katanga werd gehaald.

AIB ontwikkelde een unieke machine die een testbelasting van 800 ton kon uitoefenen op kabels en kettingen. Er was geen enkel andere machine wereldwijd die dit kon.

1947 #

Richard Vinçotte, zoon van Robert maakt een studiereis naar de Verenigde Staten

Het nieuwe "Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming" laat een ruime waaier activiteiten toe voor geaccrediteerde inspectie-instellingen zoals Vinçotte en AIB

1955 #

AIB organiseert het eerste internationaal congres over niet-destructief onderzoek (NDO): The First International Congress on Non Destructive Testing (NDT).

1957 #

AIB verandert van logo en past ook de tagline aan naar “voorkomen is beter dan herstellen”. Alle activiteiten worden er in getoond en een ketting is duidelijk aanwezig verwijzend naar de ondertussen wereldwijd gerenommeerde controles van kettingen.

1958 #

AIB organiseert een internationaal congres over preventie van arbeidsongevallen: the Second International Congress for the Prevention of Work Accidents

1962 #

AIB verandert amper 5 jaar later opnieuw van logo en het iconische blauw - dat nu nog steeds aanwezig is in het Vinçotte logo - wordt geïntroduceerd

1965 #

Oprichting van Controlatom

1969 #

Vinçotte krijgt meer en meer internationaal prestige en mag een van de grootste turbo-alternatoren in de wereld die in Engeland wordt gebouwd voor de Verenigde Staten, inspecteren.

Binnen Vinçotte wordt een nucleaire afdeling opgericht. Vinçotte-ingenieurs zijn betrokken bij de bouw van de eerste kerncentrales in België.

1970 #

Vinçotte innoveert met thermografische inspecties en niet-destructief onderzoek (NDO) met wervelstromen. Vinçotte is ook een pionier op vlak van onderzoek naar geluidshinder en zet een eerste mobiel laboratorium op om luchtkwaliteit te onderzoeken aan de hand van monsters.

Er komt ook bij Vinçotte een nieuw logo waarin ons huidig logo al te herkennen is.

1972 - 100 jaar #

De viering van 100 jaar Vinçotte wordt in 1973 gevierd met o.a. de uitgave van een boek met teksten van de schrijvers Carlo Bronne en Clem Schouwenaars en een herdenkingsmunt

1973 #

Tijdens een academische zitting op 7 juni 1973 in bijzijn van Prins Albert, minister van staat Theo Lefèvre en rector van de ULB André Jaumotte kan plechtig aangekondigd worden dat “100 jaar na de oprichting van Vinçotte er geen enkele stoomketel die regelmatig door Vinçotte gecontroleerd werd, ontploft is”. In het boek met teksten van Carlo Bronne en Clem Schouwenaars wordt het Vinçotte logo in fuchsia gebruikt

1978 #

AIB introduceert een nieuw logo

1985 #

Vinçotte ontwikkelt tienjaarlijkse periodieke veiligheidsreviews voor kerncentrales en past deze toe in Doel 1 en 2 en Tihange 1.

1989 #

Vinçotte en zijn grootste concurrent AIB fuseren waardoor de nieuwe holding AIB-Vinçotte veruit het grootste TIC-bedrijf van de Benelux wordt. Het legendarische AV logo wordt een bekend symbool voor veiligheid op de werkvloer.

1998 #

Oprichting Vinçotte Academy, het opleidingscentrum dat één van de grootste technische kennisaanbieders van België wordt.

2004 #

De naam van het fusiebedrijf AIB-Vinçotte wordt afgekort tot Vinçotte en het logo dat tot op heden gebruikt wordt, verschijnt. De naam AIB-Vinçotte is ondertussen zo bekend dat deze zelfs in 2022 nog gebruikt wordt.

2004-2006 #

Vinçotte was als één van de onderaannemers mee verantwoordelijk voor het Atomium-renovatieproject. Naast de klassieke keurings- en inspectieopdrachten, controleerden de technische specialisten van Vinçotte in opdracht van Jacques Delens-Besix de meer dan 50.000m² staalprofielen van de constructie

2008 #

De expertise van Vinçotte wordt gebruikt bij de bouw van de grootste “tokamak” kernfusiereactor in het ITER project in Frankrijk dat voltooid zal worden in 2025.

2011 #

Vinçotte verwerft Procerviq. Na de dioxinecrisis in de jaren ’90 was Vinçotte al actief geworden voor controles in de (secundaire) voedselproductie maar nog niet in de primaire (landbouw) en tertiaire (distributie en horeca) sectoren waarin Procerviq actief was.

2014 #

Vinçotte verwerft ISACert de marktleider op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheidsaudits en -certificering. ISACert onderhoudt als certificatie-instelling de voedsel- en voedselgerelateerde toeleveringsketens van boer tot bord sinds 1992 en ontstond uit de fusie tussen International Suppliers Auditing (ISA) en FoodCert in 2006.

2017 #

Vinçotte verkoopt een aantal niet winstgevende activiteiten en vestigingen in het buitenland en transformeert van een techniekgericht bedrijf naar een sectorgericht bedrijf waarbij specifieke business units worden opgericht:

 • Aannemers, architecten, beheerders van gebouwen, ziekenhuizen en andere bouw- en gebouwgerelateerde bedrijven kunnen voortaan terecht bij Building.
 • Voor de Petrochemie, Chemie & Farma sectoren wordt alle kennis gegroepeerd in PCP.
 • Voor energieproducenten, energiedistributeuren en andere procesindustrieën wordt EOP opgericht.
 • Alle bedrijven die actief zijn in de maakindustrie, logistiek, transport, groothandel & fabrikanten worden vanuit DML bediend.

Klanten die zeer gespecialiseerde diensten nodig hebben, worden vanuit gespecialiseerde teams verder geholpen:

 • Controlatom voor gebruikers van stralingstoestellen zoals ziekenhuizen, tandartsen, radiologen,...
 • Agri&Food voor certificatie van producenten van voeding
 • Homologation voor fabrikanten van voertuigen die deze in Europa op de markt willen brengen

2018 #

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de digitalisering en transformatie van Vinçotte.

De nieuwe digitale marketing aanpak loont: meer dan 308.000 bezoekers komen in 2018 informatie halen op de Vinçotte website dankzij gerichte Google Ads, relevante blogs en promotie via de social media kanalen Linkedin, Facebook en Twitter.

2019 #

Controlatom vzw wordt geïntegreerd in Vinçotte NV.

Jos Windey, COO wordt in december tijdelijk CEO a.i. van Vinçotte.

De website breekt alle records met meer dan 428.000 bezoekers, zo maar eventjes 120.000 meer dan in 2018. Meer dan 50 blogs verschijnen over de vele services die Vinçotte aanbiedt.

2020
#

De Vinçotte website rondt vlot de kaap van het half miljoen bezoekers op één jaar tijd: de Google Analytics teller staat op 562.000 bezoekers, opnieuw 130.000 meer dan in 2019.

Vinçotte maakt een digitale sprong:

 • het VForce project dat de planning, inspectie en de rapportage volledig digitaal moet maken, wordt verder uitgerold
 • een nieuwe website voor particulieren wordt gelanceerd waarop makkelijk keuringen in woningen besteld kunnen worden
 • Vinçotte start met het gebruik van drones en robotics voor VRI (Visual Remote Inspections) in besloten ruimtes
 • Digi-Tags QR codes die de inspectiestatus van elke asset onmiddellijk weergeven, worden getest bij een aantal grote klanten

Tijdens de COVID-19 crisis ontwikkelt Vinçotte in sneltempo het SafeZone certificaat dat in juli al gelanceerd wordt en bedrijven helpt om de pandemie het hoofd te bieden.

Customer Survey 2020

Uit een online klantenonderzoek tussen februari en mei 2020 bij alle klanten blijkt dat meer dan 85% van de respondenten tevreden of zeer tevreden is over onze inspecties en inspecteurs.

Vinçotte Academy start een MasterClass AREI, de eerste volledig online AREI opleiding, introduceert e-learnings over ATEX, BA4/BA5,... richt de AskVinçotte webinars op waar klanten met vragen terecht kunnen over technische onderwerpen, enz. zodat klanten ook tijdens de coronacrisis de nodige opleidingen kunnen blijven volgen

Op 21 oktober wordt Bernard De Cannière de nieuwe CEO van Vinçotte.

2021 #

Na maandenlange overnamegesprekken kondigt Vinçotte het voorgenomen besluit aan om samen te gaan met Kiwa op 1 december. Door hun krachten te bundelen, zetten Kiwa en Vinçotte samen een stevige stap om een one stop shop voor Testing, Inspectie en Certificatiediensten (TIC) te vormen, die klanten wereldwijd kan ondersteunen met een breder pakket aan diensten.

Vinçotte krijgt meer dan 600.000 bezoekers op de website vincotte.be

2022 - 150 jaar #

Aan het logo wordt een toevoeging gedaan om de 150 jaar van Vinçotte te vieren.