Accreditaties

Kwaliteit onder controle.

Vinçotte is een geaccrediteerde onderneming


Waarom zijn de services van Vinçotte niet ISO 9001 gecertifieerd, maar wel ISO 17020 geaccrediteerd? ISO 9001 heeft niet direct betrekking op de inspectie- en de certificatieservices van Vinçotte.  Er bestaan immers kwaliteitsreferentiesystemen die eigen zijn aan de verschillende services die door Vinçotte worden aangeboden.

De 4 belangrijkste normen zijn:

ISO 17020

Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren

ISO 17021

Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren

ISO 17025

Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria

ISO 17065

Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten

Vinçotte is geaccrediteerd op basis van deze 4 normen. Deze accreditaties geven de garantie dat Vinçotte op organisationeel en technisch niveau performant en efficiënt services levert. De bevoegdheden van Vinçotte worden regelmatig aan een audit onderworpen. De services van Vinçotte worden eveneens erkend door verschillende nationale en internationale instanties.

Bovendien zijn de inspectiediensten VCA-gecertificeerd. Dit waarborgt dat onze diensten uitgevoerd worden met de maximale veiligheid en minimaal risico op ongevallen. Klik op onderstaande links om de accreditatiecertificaten en het VCA-certificaat te bekijken.

Wettelijke inspecties

Inspectiediensten

Laboratoria

Certificatiediensten

CO2-verificatie

Vinçotte is erkend voor de verificatie van de verplichte jaarlijkse aangiftes van CO2-emissie in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten (Europese richtlijn 2003/87/CE). Vinçotte voert deze verificaties uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waalse Gewest.

Wetgeving

De Europese richtlijn 2003/87/EG is van toepassing voor deze dienst. Zijn eveneens van kracht:

  • het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 juni 2004, tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot oplegging van bepaalde exploitatievoorwaarden aan de betrokken inrichtingen
  • het besluit van het Waalse Gewest van 12 januari 2006, betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies.

Doelgroep

Deze dienst is bedoeld voor alle sites met een geïnstalleerd thermisch vermogen van meer dan 20 MW. Dit betreft in voorkomend geval ook de tertiaire sector.