Deontologie, integriteit en conformiteit

Alles onder controle. #

Objectiviteit, ethiek en integriteit zitten in ons DNA

Bij Vinçotte werken wij volgens een degelijke corporate governance gebaseerd op ethiek en integriteit. We verdedigen die in alle omstandigheden.

Wij doen al het mogelijke om elke dag het juiste evenwicht te vinden tussen dynamisch ondernemen en risicomanagement. Daarom organiseren wij onze activiteiten op basis van een langetermijn visie gericht op groei en succes.

Elke werknemer of werkneemster in onze organisatie streeft in zijn of haar dagelijks werk naar het best mogelijke evenwicht tussen resultaat en risico.

Als dienstverlener voor wie knowhow essentieel is, geloven wij dat een degelijke cultuur van gezonde beleidsvoering en ethisch verantwoord gedrag fundamenteel is voor de manier waarop wij zaken doen.

Objectiviteitsverklaring #

Wij zijn onpartijdig en objectief. Dat spreekt voor zich. Wij gaan echter een stapje verder en engageren ons tot een onpartijdigheidsverklaring gebaseerd op onze accreditaties.

  • Al onze medewerkers ondertekenen een document waarin ze zich engageren onpartijdig en objectief te zijn.
  • Wij handhaven certificatieregels. Dit is een document met algemene voorwaarden voor de samenwerking tussen klanten en Vinçotte.
  • Ons onpartijdigheidscomité garandeert onze objectiviteit en onpartijdigheid. In dit comité zetelen immers zowel afgevaardigden van onze klanten, van klanten van onze klanten als van andere instanties die erover waken dat wij de juiste maatregels treffen om objectiviteit en onpartijdigheid te garanderen. Dit comité is ook een controlerend orgaan.
  • Het auditteam en het certificatiecomité zijn verschillend in het certificatieproces. Het is het certificatiecomité dat beslist om het certificaat al dan niet toe te kennen. De certificatiebeslissing wordt altijd genomen door een persoon die geen deel uitmaakt van het auditteam. We analyseren bovendien onverenigbaarheden om belangenconflict te vermijden. Het auditproces wordt voortdurend beoordeeld met verschillende middelen: controle van auditdocumentatie, beoordeling van de auditdocumentatie die wordt gebruikt om te beslissen over de certificatie, witness audits door rechtstreekse observatie en interne audits.
  • Ook in de samenwerking met consultancybedrijven houden we rekening met de accreditatievereisten en mogelijke belangenconflicten worden geanalyseerd. Verschillende controlemechanismen vermijden en beperken partijdigheid.

Eventuele feedback kan worden gemeld via ons contactformulier.

Integriteit en Conformiteit #

Vinçotte engageert zich om op elk moment haar diensten te leveren aan haar klanten in alle vertrouwen en met integriteit. Als deel van de Kiwa group onderschrijven we het compliance programma van Kiwa.

Het Compliance Programme definieert de belangrijkste principes van professionele integriteit en geeft uitdrukking aan alle basisprincipes van de onderneming die gedeeld worden doorheen de organisatie van Vinçotte. De Gedragscode, die integraal deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst vormt de basis van het programma.

Om de doeltreffendheid van haar Compliance Programme te verzekeren, dient Kiwa haar Compliance Programme te onderwerpen aan een jaarlijks intern en onafhankelijk extern auditonderzoek.

Elke werknemer van Vinçotte is verplicht om kennis te nemen van het Compliance Programme, met inbegrip van de Gedragscode, alsook om te handelen naar de vooropgestelde principes van het Compliance Programme. Regelmatig volgen alle werknemers van Vinçotte een interactieve online training over de complianceprincipes.

Zowel werknemers als externe partijen kunnen te allen tijde hun zorgen en elk vermoeden van schending van het Compliance Programme melden. Werknemers kunnen steeds terecht bij hun leidinggevende, hun contactpersoon bij het departement Human Resources of het Legal departement. Vinçotte heeft ook een Compliance Officer aangesteld, die zowel door de werknemers als door externe partijen steeds vertrouwelijk gecontacteerd kan worden in de context van het Compliance Programme. Indien gevraagd, zal anonimiteit steeds gegarandeerd worden. De Compliance Officer is bereikbaar op het e-mailadres: compliance@vincotte.be .

Vinçotte garandeert dat niemand vergeldingsmaatregelen of andere gevolgen heeft te vrezen als men om bijkomende informatie vraagt of een overtreding van het Compliance Programme meldt.

Voor meer informatie omtrent het programma kan u hier terecht Gedrags- en nalevingscode van Kiwa