Wettelijke bepalingen & gebruiksvoorwaarden

Over de onderneming

Deze website is eigendom van Vinçotte (hierna: “Vinçotte”), waarvan de volgende ondernemingen deel uitmaken:

Onderneming

Ondernemingsnummer

Vinçotte International nv

0416.988.944 - RPR Brussel

Vinçotte nv

0462.513.222 - RPR Brussel

Vinçotte vzw

0402.726.875 - RPR Brussel

Vinçotte Academy nv

0438.362.202 - RPR Brussel

De maatschappelijke zetel van voornoemde ondernemingen is gelegen te B-1800 Vilvoorde, Jan Olieslagerslaan 35.

De contactgegevens van Vinçotte zijn:

Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde
T: 02 674 57 11
brussels@vincotte.be

De algemene contractvoorwaarden van Vinçotte kunnen hier worden geraadpleegd en gedownload.

De gebruiksvoorwaarden van Vinçotte Connect kunnen hier geraadpleegd worden.

Gebruiksvoorwaarden van de website

De gebruiker verklaart zich, door de toegang tot en het gebruik van deze website, uitdrukkelijk akkoord met de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden:

Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten over de inhoud van deze website (met inbegrip van de merken, logo’s, foto’s, teksten, tekeningen, data, handelsnamen, product- of bedrijfsnamen, …) behoren toe aan Vinçotte of rechthoudende derden en zijn beschermd door nationale en internationale regelgeving. Elke reproductie, verspreiding, manipulatie of verandering van de inhoud van deze website is zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vinçotte verboden.

Aansprakelijkheidsbeperking

Deze website is van algemene aard heeft tot doel het verstrekken van algemene informatie over Vinçotte.

De informatie over de activiteiten en diensten van Vinçotte op deze website wordt slechts ten indicatieve titel gegeven en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie op deze website mag bijgevolg niet worden beschouwd als een advies of een aanbod tot contracteren.

Vinçotte levert grote inspanningen teneinde ervoor te zorgen dat de op deze website ter beschikking gestelde informatie steeds zo volledig, correct en accuraat mogelijk zou zijn. Vinçotte garandeert echter niet dat de ter beschikking gestelde informatie (steeds) volledig, correct en accuraat is.

Vinçotte behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website zonder aankondiging of kennisgeving aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Vinçotte kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van de op deze website ter beschikking gestelde informatie of als gevolg van het ontbreken van enige informatie op deze website.

Vinçotte kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of een (al dan niet tijdelijke) onbeschikbaarheid van de website of voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Websites van derden

Vinçotte kan op haar website hyperlinks plaatsen naar websites of pagina's van derden, of daarnaar verwijzen. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks of verwijzingen impliceert evenwel niet dat Vinçotte instemt met de inhoud van deze websites of pagina’s van derden. Vinçotte kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of kenmerken van deze websites of pagina’s van derden of voor enige andere vorm van schade ontstaan door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden en (het gebruik van) deze website zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.