Gebruiksvoorwaarden Vinçotte Connect

Artikel 1. Onderwerp

In het kader van onderhavige overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) stelt Vinçotte International NV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Jan Olieslagerslaan 35 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0416.988.944 (hierna “Vinçotte”), de klant via een online klantenportaal “Vinçotte Connect” een elektronische toegang ter beschikking waarlangs men de verslagen kan raadplegen die door de experten van Vinçotte werden opgesteld in uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de klant en Vinçotte voor inspecties, audit- en controleopdrachten. Via Vinçotte Connect kan u ook uw administratie opvolgen, zoals de facturaties en boekingen.De Overeenkomst legt de rechten en plichten van de partijen vast, evenals de technische voorwaarden waaronder de klant toegang heeft tot Vinçotte Connect. Vinçotte Connect wordt door Vinçotte ter beschikking gesteld aan de klant ter bevordering van een efficiënte administratie en communicatie bij de overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2. Modaliteiten van Vinçotte Connect

2.1 De drie aan de klant bezorgde verbindingsparameters - zijnde de klantcode, een gebruikersemail en een wachtwoord - zijn nodig om toegang te krijgen tot de omgeving van de klant op Vinçotte Connect en de daarin ter beschikking gestelde informatie en documenten.

2.2 De klant stemt er mee in de verslagen te ontvangen in elektronisch formaat (pdf, …) en dat deze elektronische verslagen de waarde van een origineel document hebben.

2.3 De klant geeft Vinçotte de toelating om in naam en voor rekening van de klant alle verslagen van de klant die opgesteld zijn door de Vinçotte-entiteiten te verzamelen en aanvaardt dat alle Vinçotte-entiteiten deze onderling aan elkaar kunnen bezorgen met het oog op het gebruik van Vinçotte Connect.

2.4 Vinçotte plaatst de verslagen op het beveiligde Vinçotte Connect, waar alleen de klant of de door hem gemachtigde persoon toegang toe heeft. Vinçotte stelt al het redelijk en professioneel mogelijke in het werk om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de voor de klant toegankelijke gegevens te verzekeren.

2.5 De gebruikersnamen en bijbehorende wachtwoorden om in te loggen worden door Vinçotte op verzoek van de klant en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant meegedeeld. Ze zijn uniek en moeten strikt vertrouwelijk worden gehouden door de klant.

2.6 De contactpersoon van de klant fungeert als de zogenaamde “Klant Admin”. De Klant Admin blijft als enige verantwoordelijk voor het aanmaken van extra machtigingen en toegangsrechten (evenals de intrekking ervan) met het oog op de raadpleging en het gebruik van zijn gegevens. De Klant Admin kan aangepast worden indien gewenst via het gebruikersbeheer op Vinçotte Connect.

2.7 Enkel de Klant Admin van de klant kan zelf een 'gebruikersemail - wachtwoord'-combinatie creëren.

2.8 Na 10 mislukte pogingen om het juiste wachtwoord in te geven, wordt de gebruiker in kwestie geblokkeerd. Om terug toegang te krijgen kan de gebruiker zijn wachtwoord hernieuwen via de beschikbare pagina.

2.9 De applicatie van Vinçotte Connect is ontworpen voor gebruik in combinatie met moderne internetbrowsers. Vinçotte kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een beperkte toegang of geen toegang wanneer de gebruiker geen moderne of voldoende geüpdatete internetbrowser gebruikt.

2.10 Het elektronische verslag, met inbegrip van de inhoud en het besluit, is het officiële en rechtsgeldige document waarop de klant dient terug te vallen. De gekleurde vakken in de kolom 'label' hebben louter een informatieve waarde.

2.11 De gekleurde vakken in de kolom 'label' worden automatisch gegenereerd door onze data gestructureerde verslagen. Heden (ten tijde van de datum van deze versie) is dit voor Periodiek Lifting, voor de andere wettelijke veiligheidsinspecties zal in een volgende fase digitale verslaggeving worden doorgevoerd.

Artikel 3. Verplichtingen en aansprakelijkheid van Vinçotte

Vinçotte stelt al het redelijk mogelijke in het werk om een zo maximaal mogelijke beschikbaarheid van Vinçotte Connect te voorzien.Vinçotte kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, die rechtstreeks veroorzaakt is door een fout van Vinçotte in het kader van deze Overeenkomst. Vinçotte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals onder meer maar niet beperkt tot productieschade, omzetverlies, reputatieschade, schade- en boetebedingen en andere sancties opgelegd door een derde. Vinçotte kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van onderbrekingen in de dienstverlening of andere storingen waarover Vinçotte geen controle heeft of in het algemeen overmacht.

Artikel 4. Verplichtingen van de klant

4.1 Technische verplichtingen

De klant verbindt zich ertoe om alle door Vinçotte bezorgde informatie over de werking en het design van Vinçotte Connect en elektronische identificatiemiddelen (wachtwoorden, enz.) strikt geheim te houden. De klant dient ook de nodige maatregelen te treffen om zijn internetbrowser en firewall zodanig te configureren dat ze de van Vinçotte Connect afkomstige pop-ups en cookies aanvaarden, dit om de goede werking van de applicatie te verzekeren.

4.2 Verplichtingen in verband met het gebruik

De klant verbindt zich ertoe om deze gebruiksvoorwaarden strikt na te leven en erop toe te zien dat elke door hem gemachtigde persoon dat eveneens doet.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten en opmerkingen die hij invoert in de hem in de applicatie ter beschikking gestelde velden.

De klant dient Vinçotte op de hoogte te brengen van elke wijziging of intrekking in verband met de hem verleende toegangsrechten.

Vinçotte kan niet aansprakelijk worden gesteld inzake het beheer van de intrekking en de gevolgen van het gebruik van Vinçotte Connect door iemand wiens de toegangsrechten werden ingetrokken.

Artikel 5. Opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst wordt opgeschort onder dezelfde omstandigheden en onder dezelfde voorwaarden als wat wordt bepaald in de dienstverleningsovereenkomst tussen Vinçotte en de klant, naast de mogelijkheid tot opschorting zoals hieronder overeengekomen.

De Overeenkomst loopt van rechtswege af op het einde van de laatst lopende dienstverleningsovereenkomst, tenzij eerder beëindigd zoals hierna overeengekomen.

Als blijkt dat de klant haar verplichtingen, zoals hierin beschreven, niet naleeft, zal Vinçotte via e-mail de klant hierover schriftelijk informeren. Bij gebrek aan een constructieve en spoedige reactie heeft Vinçotte het recht om de toegang tot Vinçotte Connect onmiddellijk te ontzeggen als dit nodig is voor de veiligheid van Vinçotte Connect. Vinçotte behoudt zich ook het recht voor om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op grond van een contractuele wanprestatie als de klant haar wanprestatie (niet naleven van haar verplichtingen) niet hersteld heeft binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling.

Bij niet-betaling van één openstaande factuur van een Vinçotte-entiteit kan Vinçotte zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling 30 dagen na minstens twee herinneringen beslissen om de volledige toegang tot Vinçotte Connect op te schorten, zonder enige schadevergoeding of dergelijke aan de klant te zijn verschuldigd.

Deze Overeenkomst kan door elke partij per aangetekend schrijven worden opgezegd zonder opgave van redenen, mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

De met Vinçotte Connect verband houdende intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten behoren uitsluitend aan Vinçotte toe, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bekendmakingen, of andere vormen van gebruik evenals gehele of gedeeltelijke wijzigingen van Vinçotte Connect, onder welke vorm dan ook (met inbegrip van commercialisering) en met om het even welk middel, zijn strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Vinçotte.

De namen, logo's en andere tekens van Vinçotte die op Vinçotte Connect gebruikt worden, zijn juridisch beschermd. Elk gebruik dat ervan wordt gemaakt, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Vinçotte. Elke inbreuk op deze rechten kan tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging leiden.

De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Vinçotte het recht heeft om de naam en/ of het logo van de klant te gebruiken voor de exclusieve doeleinden van Vinçotte Connect.

Artikel 7. Privacy

Vinçotte zal de persoonsgegevens, die de klant invult in Vinçotte Connect, verwerken in het kader van de uitvoering van onderhavige Overeenkomst. Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst en om de diensten via Vinçotte Connect te kunnen verlenen. De duurtijd van de verwerking van de persoonsgegevens via Vinçotte Connect loopt gelijk met de langstdurende wettelijke termijn. De persoonsgegevens worden in principe enkel intern verwerkt door de personen die hiertoe toegang nodig hebben. Voor meer informatie kan de klant terecht op de privacy policy die kan worden geconsulteerd op vincotte.be via deze link. In geval van vragen kan de klant zich richten per e-mail tot gdpr@vincotte.be.

Artikel 8. Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden van Vinçotte zijn in aanvullende orde van toepassing op de specifieke bepalingen van de Overeenkomst.

Artikel 9. Contact

In geval van storingen, vragen of opmerkingen, kan de klant terecht bij de klantendienst van Vinçotte via dit formulier.

**