U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Inspectie van houders voor ontvlambare producten en/of gevaarlijke vloeistoffen

Vinçotte is door de verschillende regionale en federale overheden officieel erkend als specialist op het vlak van inspectie van houders van ontvlambare producten en/of gevaarlijke vloeistoffen. Onze specialisten verlenen u verschillende diensten en staan u eveneens bij met advies om een wettelijke oplossing te vinden in geval van problemen.

Onze specialisten kunnen u verschillende diensten verlenen:

 • Bij het ontwerp en bouw van een opslagplaats :
  • prototypekeuring en/of stukkeuring van de houder en overvulbeveiliging/waarschuwingssysteem o onderzoek naar het gevaar voor bodemcorrosie; de parameters van de grond worden ter plaatste bepaald (indien vereist); aan de hand van de verschillende parameters kunnen onze specialisten een nauwkeurige diagnose stellen en nagaan of er een kathodische bescherming moet worden aangebracht
  • nazicht van de milieuvergunning
  • diëlektrische test van de aangebrachte bekleding
  • conformiteit van de houder met de wettelijke voorschriften
  • bepaling en controle van het type en de plaatsingswijze van de leidingen
  • dichtheidsproef op de houder en de leidingen
  • onderzoek van de overvulbeveiliging en/of het waarschuwingssysteem in situ alsook prototypekeuring
  • onderzoek van het lekdetectiesysteem in situ
  • onderzoek van de kathodische bescherming
  • controle van de goede werking van de koolwaterstofafscheider
  • controle van het damprecuperatiesysteem
  • visueel nazicht van de inkuiping en de attestering daarvan
  • respecteren van de wettelijk vastgelegde afstanden
 • Tijdens de periodieke onderzoeken:
  • gaan ze na of de houder en inkuiping nog in een voldoende goede staat is voor de door de wet bepaalde periode
  • zorgen ze voor de follow-up van de staat van uw tank en inkuiping en gaan na of er water en/of slib op de bodem van de houder aanwezig is; dit is een indicatie op mogelijke corrosievan de binnenwand van de houder
  • gaan ze na of er een kathodische bescherming dient te worden geplaatst; deze bescherming zorgt ervoor dat uw houder en/of leidingen niet worden aangetast door corrosie als gevolg van de inwerking van agressieve grond of dat de geplaatste kathodische bescherming nog voldoende werkt en de installatie nog beschermd tegen corrosie.
  • visueel inwendig onderzoek van de opslagtank om inwendige corrosie op te sporen zodat er tijdig herstellingen kunnen worden uitgevoerd.

Dankzij deze controles kunt u de evolutie van de staat van uw tanks en hun veiligheidssystemen op de voet volgen. Daarnaast bieden deze controles u ook de zekerheid dat de verschillende veiligheidsaspecten van de installatie in orde zijn. Op deze manier bent u dan ook altijd in orde voor de wetgever en voor uw verzekering.

Wetgeving

De houders van ontvlambare producten moeten beantwoorden aan wettelijke verplichtingen:

 • VLAREM II Hfdst 5.17 en 6.5
 • Besluit Brussels Hoofdstedelijk Gewest dd 17/07/2003, 21/01/1999
 • Besluit van de Waalse Regering, dd 30/11/2000, 04/03/1999 en 03/07/1997
 • K.B. 13/03/1998
 • de bijzondere voorwaarden die in de betrokken milieuvergunning zijn opgenomen


Normen en standaarden

NBN EN 12285, EEMUA 159, API 653, API 650

In België is iedereen die beschikt over een tank (boven- of ondergronds) die een gevaarlijke vloeistof of gas bevat, wettelijk verplicht om deze regelmatig te laten controleren. Hiervoor dient een erkend deskundige of erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, te worden ingeschakeld om de objectiviteit te kunnen waarborgen. Kwestie van de opgelegde wetgevingen stipt na te leven.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.