U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

ISO 39001 - Management Systemen voor de Veiligheid van het Wegverkeer (RTS)

In België doet 10 % van alle arbeidsongevallen zich voor op de weg, en 45% van de dodelijke arbeidsongevallen zijn verkeersongevallen. Verkeersveiligheid wordt een belangrijke zorg voor de bedrijfswereld en wordt steeds meer geïntegreerd in de preventieplannen van bedrijven. Maar de complexiteit van een dergelijk probleem schrikt vaak bepaalde ondernemingen af, omdat ze zich machteloos voelen.

De nieuwe norm ISO 39001 wordt voor hen een hulpmiddel om het probleem echt op een structurele manier aan te pakken, door een managementsysteem te kiezen en te structureren dat gericht is op de verkeersveiligheid.

Dankzij certificatie volgens dat referentiesysteem ISO 39001 kunt u laten zien dat u daaraan wilt werken. Vinçotte garandeert u de bijstand van een onafhankelijke instelling en helpt u om te voldoen aan de eisen die worden gespecificeerd in de norm ISO 39001.

De certificatiecyclus verloopt in verschillende fasen:

 • contact opnemen en informatie inwinnen.
 • de offerte opmaken / bestelling: Er moet worden gepreciseerd dat de offerte hier is gebaseerd op het aantal Full Time Road Users (FTRU). Het woon-werkverkeer is gelijk aan 0.25 FTRU per medewerker.
 • Pre-audit (indien door de klant gevraagd; de duur kan variëren volgens zijn keuze): Het doel van een eventuele pre-audit is een antwoord te geven op alle vragen die rijzen (als men de norm niet begrijpt, ...) en het ingevoerde systeem globaal te analyseren.
 • Voorbereidend bezoek (Fase 1) : analyse en evaluatie van de dossiers, observeren van toepassing op het terrein, voorbereiding van de auditplanning, dit alles in een open kader, om zich ervan te vergewissen dat het systeem klaar is voor certificatie.
 • audit en verslag - Een audit bestaat uit een verificatie van de documentatie van het systeem en een controle van de toepassing ervan binnen de onderneming en van de doeltreffendheid, dat wil zeggen het vermogen om resultaten te halen. De op- en aanmerkingen worden geformuleerd in een auditverslag.
 • beslissing en certificaat (+ corrigerende maatregelen) - Op basis van dat verslag beslist de commissie van de certificatie-instelling of de onderneming al dan niet gecertificeerd kan worden. Bij een positief advies wordt een certificaat toegekend. Zoniet moet binnen de 3 maanden een bijkomende audit (post-audit) worden uitgevoerd om na te gaan of de corrigerende acties zijn doorgevoerd. Dan kan worden besloten dat het systeem conform de eisen van de norm is geworden.
 • follow-upaudits - Jaarlijks wordt een follow-upaudit uitgevoerd. Die audit bestaat uit een evaluatie van de continuïteit van het systeem en de garantie van de evolutie ervan.

De ISO 39001-certificaten zijn drie jaar geldig, en een cyclus omvat een certificatieaudit en follow- upaudits.

Als naar behoren wordt voldaan aan de eisen van de norm ISO 39001 houdt dat het volgende in:

 • uw onderneming toont aan dat ze over een managementstructuur beschikt voor een beter beheer van de risico's in verband met de verkeersveiligheid die door uw personeel kunnen worden beheerst.
 • u beschikt over hulpmiddelen om te komen tot een aanzienlijke vermindering van het aantal ongevallen, en bijgevolg de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die eraan verbonden zijn te verlagen.
 • uw medewerkers zijn gemotiveerd en worden zich beter bewust van hun rol op de weg en van het belang van de zorg voor hun veiligheid en die van de andere weggebruikers, wat ook hun betrokkenheid bij de andere doelstellingen (kwaliteit, milieu, sociaal, ...) verbetert.
 • uw klanten hebben de zekerheid dat ze een beroep doen op een verantwoordelijke leverancier, gesensibiliseerde chauffeurs en een onderneming met een hoog maatschappelijk bewustzijn.
 • de gemeenschap en de andere betrokken partijen krijgen een globaal beter beeld van uw onderneming.

Bovendien kunnen de auditors van Vinçotte, die ervaring hebben met veiligheidsmanagementaudits en allemaal preventieadviseurs zijn, u tonen hoe u het systeem doeltreffender kunt maken. Ingeval u al een kwaliteits-, veiligheids- of milieumanagementsysteem hebt (ISO 9001, OHSAS 18001 of ISO 14001 …) kunnen zij u ook helpen om het beter te integreren. De norm ISO 39001, die gebaseerd is op een nieuwe structuur die «ISO high level structure» wordt genoemd, is verenigbaar met die internationale referenties voor managementsystemen.

Het ISO 39001-gecertificeerde systeem moet een proces omvatten voor het beheer van de identificatie, de evaluatie, de toepassing en de follow-up van de wetgeving en de reglementering die van kracht is, evenals een conformiteitsverbintenis in dit verband.

Deze dienst is bedoeld voor elke soort onderneming (productie en/of dienstverlening), ongeacht de grootte of de sector, die een dynamisch systeem voor het management van de verkeersveiligheid wil integreren. Hij wordt vooral aanbevolen voor ondernemingen die personeel op de weg hebben: vervoer van goederen (logistiek bedrijf, uitzonderlijk vervoer, ...), personenvervoer (lijn- en reisbussen, taxi, ambulance, ...). De dienst is ook aan te raden voor ondernemingen die er invloed op kunnen hebben: verzekerings- / leasingmaatschappijen, met een aanzienlijk bedrijfswagenpark, met personeel op de weg (commerciëlen, arbeiders op bouwplaatsen, medische zorgen, ...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.