Belangrijke mededeling FOD Economie 27 april ivm controleactiviteiten van de elektrische installaties

We hebben vandaag 27 april 2020 een nieuwe nota ontvangen van de FOD Economie in verband met de controleactiviteiten van de elektrische installaties tijdens de COVID-19 crisis.

De tekst luidt als volgt:

De Algemene Directie Energie heeft u op 18 maart een informatienota overgemaakt betreffende de veiligheidsmaatregelen van toepassing op de controleactiviteiten van de elektrische installaties gedurende de lockdown periode.

In het kader van de door de federale overheid besloten nieuwe maatregelen die vanaf 4 mei beginnen, is de Algemene Directie Energie van mening dat de controleactiviteiten opnieuw op een normaler tempo kunnen plaatsvinden/opstarten.

Deze hervatting vereist natuurlijk dat de controleactiviteiten onder de beste omstandigheden plaatsvinden, om de veiligheid van uw agenten-bezoekers en uw klanten te garanderen.

Daarom is het noodzakelijk om onder meer de volgende maatregelen bij uw controles te respecteren :
- naleving van de social distancing;
- indien de naleving van de social distancing niet mogelijk is, dragen van individuele beschermingsmiddelen (het dragen van PBM’s mag niet in conflict komen met de andere risico’s, b.v. electrische risico en het dragen van isolerende handschoenen);
- hygiëne basismaatregelen (handen regelmatig met zeep wassen of hydroalcoholische gel);
- stopzetting en uitstel van de controle indien de plaats van de controle niet alle veiligheidsgaranties biedt;
- …

Indien de plaats van de controle een plaats is met een verhoogd gevaar (bv. : ziekenhuis, bewoonde woning, …), moet vóór de interventie met de cliënt worden beoordeeld of het werk veilig kan worden uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan is het noodzakelijk de controle uit te stellen.

De Algemene Directie Energie nodigt elke technisch verantwoordelijke uit om een preventieplan voor zijn controleactiviteiten op te stellen. Dit plan moet de veiligheidsmaatregelen bevatten om de verspreiding van het Coronavirus Covid 19 bij uw activiteitscontrole te vermijden: maatregelen voor uw agenten-bezoekers en deze
om de plaats van de controle en uw klanten te beschermen. Dit plan moet vóór 4 mei aan de Algemene Directie Energie worden overgemaakt. Het versturen van dit
plan is een voorwaard om uw activiteiten te kunnen hervatten.

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid heeft een gids gepubliceerd om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Op het einde van deze nota, vindt u ook de pagina van de gids betreffende de maatregelen voor werken op verplaatsing. Deze maatregelen moeten u kunnen helpen bij het veilig uitvoeren van uw controles.

De Algemene Directie Energie wilt ook u het volgende punt van de nota nr. 3 van 17 april (1) herinneren :

“Met het coronavirus COVID-19, werden de controleactiviteiten verstoord. Sommige controles zijn moeten worden uitgesteld, om de door de overheden genomen maatregelen te kunnen naleven. Dit zal ongetwijfeld de volgende maanden tot een overbelasting zorgen om deze controles uit te voeren en de geplande afspraken in te halen.

Elk erkend organisme kan de komende maanden een geplande aanpak van zijn controleactiviteiten opstellen, om eerst de controles uit te voeren die uitgesteld waren (gebouw met verhoogd gevaar, niet dringend of nodig, …). Tenslotte dienen de erkende organismen waakzaam te blijven dat de controles op een even hoog kwaliteitsniveau gebeuren en niet beïnvloed worden door o.a. eventuele tijdsdruk.

Om deze mogelijke aanpak te omkaderen, stellen de Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid voor om automatisch sommige termijnen van de bestaande installaties oud AREI te verlengen. Ieder wat betreft zijn installaties, dit om zoveel mogelijk binnen de volgende maanden de controles te verspreiden.”

De controles die automatisch uitgesteld worden volgens nota nr. 3, hoeven niet uw absolute prioriteit te zijn bij de hervatting van uw controleactiviteiten.

Wat betreft de controlebezoeken van huishoudelijke installaties volgens artikel 271 met een negatief besluit, wilt de Algemene Directie Energie u er aan herinneren dat een eventueel uitstel van de termijn altijd kan aangevraagd worden.

Wat betreft de controle van de installaties die onder de Codex over het welzijn op het werk vallen, is de federale overheidsdienst Werkgelegenheid bevoegd voor deze installaties.

De Algemene Directie Energie benadrukt dat de controles altijd moeten worden uitgevoerd op een even hoog niveau van kwaliteit en veiligheid zonder enige tijdsdruk.

Deze nota blijft geldig tot nader order, onder voorbehoud van de toekomstige beslissingen van de Veiligheidsraad.