U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Veiligheid van elektrische onderdelen

Een elektrisch aangedreven machine moet zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle risico’s tot een absoluut minimum worden beperkt. De specifieke risico’s bij het gebruik van elektrische sturing zijn elektrocutie en brandgevaar. Als gevolg van overbelasting, lichtbogen of statische ontladingen kan brand ontstaan. Viçotte licht u machine door, wijst u op mogelijke problemen en stelt mogelijke oplossingen voor. Zo verzekert u uzelf en uw personeel steeds van veilige machines.

Machines dienen zodanig te worden uitgerust dat rechtstreekse aanraking met stroomvoerende geleiders of geleidende onderdelen die gewoonlijk onder spanning staan, wordt voorkomen. U dient ook gevaren te voorkomen die ontstaan door onrechtstreekse aanraking met een massa of een geleidend onderdeel dat toevallig onder spanning staat.

Aangezien de oorzaken van gevaren en daarmee ook de technische maatregelen ter voorkoming van die gevaren zeer verschillend kunnen zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende types van veiligheid, b.v. door het aangeven van de oorzaak van mogelijke gevaren.

Wanneer een fabrikant een machine op de markt brengt, moet die voldoen aan de Europese machinerichtlijn. De Europese Machinerichtlijn bevat eisen en aanbevelingen met betrekking tot de elektrische uitrusting van machines om te komen tot:

 • veiligheid van personen en eigendommen
 • consistentie in de besturingsopdrachten
 • onderhoud dat eenvoudig kan worden uitgevoerd

Om aan de fundamentele eisen van de machinerichtlijn te voldoen, is het niet alleen belangrijk om de geest van de richtlijn te volgen, het is ook belangrijk om de normen te kennen. Zij zijn immers de instrumenten, “de regels van de kunst” om aan deze richtlijn te voldoen.

De norm geldt voor de toepassing van elektrische en elektronische uitrustingen en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand worden gehouden, met inbegrip van een groep gecoördineerd samenwerkende machines.

In deze norm worden eisen beschreven die gesteld worden aan de elektrische uitrusting van machines en installaties. Zo worden zowel maatregelen beschreven tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking met onderdelen onder spanning als kleurcoderingen van geleiders en bedieningselementen.

Meer weten over veilige machines? Lees dan ook Veiligheid van machines in gebruik en CE markering van machines

Onze diensten bieden u het volgende:

 • controle van de conformiteit van uw elektrische installatie met de norm EN 60204-1
 • controle voor indienststelling van de machine volgens het AREI
 • advies bij de opmaak van bestelbonvoorwaarden
 • testen en beproeven van veiligheidskringen, noodstopinrichtingen, vergrendelingen, stuurstroomkringen;
 • equipotentiaalmetingen, kortsluitstroommetingen, spanningstests en isolatiemetingen
 • hulp bij het beoordelen van de risicoschatting, de elektrische schema’s, uitwendige invloeden
 • opstellen en hulp bij het beoordelen van veiligheidskringen volgens IEC/EN 61508: Safety Integrity Level (SIL)

Europese richtlijnen

98/37/EG - 2006/42/EG: Europese Machinerichtlijn Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI):

 • Art. 270 Gelijkvormigheidonderzoek van laagspanningsinstallaties voor de indienststelling
 • Art. 271 Controlebezoek van laagspanningsinstallaties
 • Art. 7: Elektrisch materieel voor laagspanning
 • Art. 19: Installatievoorwaarden van elektrisch materieel in functie van zijn omgeving
 • Art. 268: Plichten van de eigenaar of van de beheerder in industriële bedrijven

Koninklijk Besluit van 5 mei 1995 betreffende het op de markt brengen van machines.

Koninklijk Besluit van 12 augustus betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen.

Koninklijk Besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Normen en standaarden

 • IEC-EN-60204-1: Elektrische veiligheid van machines.
 • IEC-EN-61508: Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen verband houdend met veiligheid.

Deze dienst is hoofdzakelijk bedoeld voor:

 • industrie
 • KMO’s
 • installateurs
 • fabrikanten
 • constructeurs van machines

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.