U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Bescherming tegen het risico op ontploffing en een explosieve atmosfeer

Hebt u al eens stilgestaan bij de potentiële risico's op een ontploffing in uw onderneming, hoe klein of hoe groot die ook mag zijn? Onze experts voeren de nodige controles uit en reiken - bij een positief resultaat - ook uw certificaat van overeenstemming uit.

Ontploffingen en branden zijn gelukkig niet de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen. Ze kunnen echter spectaculaire en dramatische gevolgen hebben: vaak kosten ze mensenlevens en brengen ze zware economische schade toe.

Het zou een sterke onderschatting van de realiteit zijn om zich op het vlak van ontploffingsgevaar te beperken tot erkende gevaarlijke stoffen en processen van de grote (petro)chemische industrieën. In kleine ondernemingen, bij exploitatieprocessen en in arbeidsomstandigheden die volgens sommigen schijnbaar ongevaarlijk zijn, kan er evengoed ontploffingsgevaar zijn. Bovendien moet u daarbij niet enkel denken aan een kleine brandstoftank. Ook de ophoping van kleine stofdeeltjes (bloem, metaaloxiden, zaagsel, enz.) of gassen (oplosmiddelen, verven, enz.) kan tot een ontploffing leiden, en dat onder meer in:

 • spuitcabines;
 • ruimten waar verf wordt gemengd;
 • zagerijen;
 • transportbandtunnels;
 • ondernemingen die afval opslaan en verwerken;
 • ruimten voorbehouden voor vaste accumulatorbatterijen;
 • ruimten voor het opladen van tractiebatterijen voor heftrucks; installaties voor de verwerking of opslag van explosieve materialen of ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt van minder dan of gelijk aan 55°, inclusief de aanwezigheid van ontplofbaar stof, enz.;

In of rond gevaarlijke zones moeten maatregelen getroffen worden om:

 • het aantal en de omvang van de gevaarlijke zones zo veel mogelijk te beperken;
 • het gebruik van elektrisch en niet-elektrisch materieel in deze zones zoveel mogelijk te vermijden;
 • te voorkomen dat het elektrisch en niet-elektrisch materieel tot een ontsteking van een eventueel aanwezige explosieve atmosfeer leidt;
 • ervoor te zorgen dat het eigen personeel de nodige opleiding genoten heeft om een correct gebruik en onderhoud van het elektrisch en niet-elektrisch materiaal in deze zones te verzekeren.

Ook aan de risico's die verband houden met een eventueel defect aan de elektrische installatie dient uiteraard bijzondere aandacht besteed te worden.

Verder is het bij explosiegevaar onontbeerlijk dat op basis van een risicoanalyse een explosieveiligheidsdocument (EVD) wordt opgesteld, evenals een rapport en zoneringsplannen. Het rapport en de zoneringsplannen moeten goedgekeurd en geparafeerd worden door de exploitant of zijn afgevaardigde en door de vertegenwoordiger van de erkende controle-instelling (AREI art. 105).

In al deze domeinen kan Vinçotte een bepalende bijdrage leveren op het vlak van:

 • goedkeuring en parafering van de rapporten en zoneringsplannen;
 • onderzoek vóór ingebruikname en periodieke controle van de elektrische installatie in explosiegevaarlijke zones;
 • goedkeuring van het plan van de uitwendige invloedsfactoren (AREI art. 19);
 • adviesverlening in verband met de keuze en het gebruik van het materieel in explosiegevaarlijke zones;
 • eenheidsonderzoek volgens Bijlage III van Richtlijn 94/9/EG als aangemelde instantie;
 • toezicht in werkplaatsen voor de herstelling van tegen ontploffing beschermde elektrische machines en toestellen (AREI art. 106);
 • goedkeuring van de risico-evaluatie van machines, toestellen en beveiligingssystemen die al vóór 30 juni 2003 voor de eerste keer binnen de Europese Unie op de markt werden gebracht.

Veiligheid, bedrijfszekerheid en comfort zijn de sleutelwoorden voor de goede werking van een elektrische installatie. Vertrouw de controle van uw elektrische installatie toe aan een expert van Vinçotte.

Wetgeving

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI):

  • Art. 270: Gelijkvormigheidsonderzoek van laagspanningsinstallaties voor de indienststelling
  • Art. 271: Controlebezoek van laagspanningsinstallaties
  • Art. 272: Gelijkvormigheidsonderzoek en controlebezoek van hoogspanningsinstallaties
  • Art. 104: Voorzorgsmaatregelen tegen brand (gewijzigd door het KB van 25/04/2013)
  • Art. 105 tot 110: Bescherming tegen het risico op ontploffing in een explosieve atmosfeer

ATEX 95 – 94/9/EG - Koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, moeten bieden.

ATEX 137 – 99/92/EG - Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Normen en standaarden 

 • IEC 60079-0: Explosieve atmosferen – Elektrisch materieel – Algemene eisen
 • IEC 60079-10-1: Explosieve atmosfeer – Classificatie van gevaarlijke gebieden – Explosieve gasatmosfeer.
 • IEC 60079-10-2: Explosieve atmosferen – Classificatie van gebieden – Explosieve stofatmosferen.
 • IEC 60079-14: Explosieve atmosferen – Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties.
 • NBN EN 13463: Niet-elektrische uitrusting voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersenInteresse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.