U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Inspectie depollutiecentra voor autowrakken - ELV

Preventie van afvalstoffen van voertuigen, het hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassingen van autowrakken en onderdelen zijn wettelijk geregeld. Binnen dit kader voeren onze experten inspecties uit opdat uw bedrijf erkend kan worden en blijven als centrum voor de depollutie, de demontage en de vernietiging van afgedankte voertuigen.

Indien uw centrum nog geen erkenning heeft, wordt door Vinçotte eerst een initiële inspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie worden alle te controleren punten met u overlopen en wordt aangegeven welke inspanningen nog nodig zijn om een erkenning als depollutiecentrum te kunnen bekomen. Wanneer de erkenning werd bekomen, wordt er jaarlijks een opvolgingsinspectie uitgevoerd. Tijdens de inspectie en in het verslag geven wij duidelijk aan op welke vlakken uw bedrijf nog dient te verbeteren om ook in de toekomst wettelijk erkend te blijven.

De verslagen van onze inspecties worden overgemaakt aan de gewestelijke overheden. Aan de hand van o.a. de besluiten opgenomen in deze verslagen beslissen respectievelijk de OVAM, l’Office Wallon des Déchets of het BIM om de erkenning al dan niet toe te kennen of te verlengen.

Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de verplichte initiële keuring en de jaarlijkse opvolgingskeuringen. In onze verslagen geven wij volledig en duidelijk aan op welke vlakken uw centrum moet verbeteren om de erkenning als depollutiecentrum te behouden. Voor de inspecties in Vlaanderen overlopen wij samen met u de criteria waaraan moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor een tweejaarlijkse i.p.v. jaarlijkse keuring.

Wetgeving

  • Regelgeving van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Vlarema, onder meer de depollutie van voertuigen opgenomen onder onderafdeling 3.4.2. en 5.2.4 “Afgedankte voertuigen” en hoofdstuk VI registeren en rapporteren van afvalstoffengegevens.
  • Arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage
  • Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement, de tri ou de récupération de V.H.U et des centres de démantèlement et de dépollution de V.H.U.


Normen en standaarden

BELAC-accreditatie 089-INSP overeenkomstig ISO 17020 Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken.

Deze dienst is hoofdzakelijk bedoeld voor:

  • Garages en centra voor hergebruik van onderdelen
  • Centra voor depollutie van autowrakken en recyclage
  • Shredders

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.