De verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering : hoe zit dat ?

Architecten, studiebureaus, aannemers en constructeurs, … wanneer u actief bent in de bouwsector, bent u gedurende tien jaar aansprakelijk voor een zware fout die de stevigheid of de stabiliteit van het verzekerde bouwwerk in geval in het gedrang zou brengen in geval van een beroepsfout. Een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering is in de meeste gevallen een verstandige keuze maar sinds kort is het soms een verplichting. Vinçotte legt u alles uit wat u moet weten over de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering.

De verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering : waarop is ze van toepassing ? #

Er is een nieuwe wet van kracht geworden. Op grond daarvan moet u een verplichte tienjarige verzekering afsluiten voor alle bouwwerken die hoofdzakelijk (ten minste 50 % van de bewoonbare oppervlakte) bestemd zijn voor bewoning, waarvoor een beroep moet worden gedaan op een architect en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven na 1 juli 2018. Die verzekering dekt, tot een bedrag van € 500.000,00 per schadegeval, uw aansprakelijkheid voor de schade die de stevigheid of de stabiliteit van de ruwbouw van het gebouw in het gedrang kan brengen, gedurende een periode van 10 jaar.

De verplichte tienjarige verzekering en de controle-instelling #

Wanneer de constructies in kwestie grote risico’s inhouden omwille van hun grootte of technische bijzonderheden vragen de verzekeringsmaatschappijen een minimum aan garanties met betrekking tot de stabiliteit en de stevigheid ervan voor ze u die verplichte polis voor de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering aanbieden. Ze verplichten u op deze manier om bij het begin van de werken een beroep te doen op een controle-instelling om het ontwerp en de uitvoering van de gesloten ruwbouw van uw gebouw te controleren en om op het einde van de bouw een technisch eindverslag op te maken. U kunt de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering afsluiten als dat verslag positief is. Staan er nog opmerkingen in het verslag? Dan moet u misschien bijkomende maatregelen treffen vóór u de verzekering kunt afsluiten.

Vinçotte : uw onafhankelijke controle-instelling #

Als controle-instelling intervenieert Vinçotte vóór het begin van de werken en gedurende de hele bouw om na te gaan of het ontwerp voldoet aan de geldende normen en reglementeringen en de regels van goed vakmanschap. De aangestelde ervaren ingenieur-controleur analyseert de verschillende documenten (plannen, berekeningsnota’s, technische fiches, ...) en de gebruikte materialen. Hij gaat ook na of de uitvoering in overeenstemming met de gecontroleerde documenten en de geldende normen verloopt.

Maar het werk van Vinçotte stopt daar niet ! Ons team van ingenieurs, gesteund door onze vele gespecialiseerde diensten, staat tot uw dienst voor gerichte opdrachten, in geval van scheuren of waterinsijpeling bijvoorbeeld, en dat zowel tijdens de bouw als gedurende de garantieperiode !

Wenst u meer te weten over onze controles of de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering? Wenst u een offerte of wilt u meteen een beroep op ons doen? Wij staan volledig tot uw dienst.

Neem dan contact met ons op :