26 april Actualiteit

Nieuwe regels torenkranen

De FOD WASO heeft op 6 februari 2021 een schriftelijke instructie gestuurd in verband met torenkranen. De FOD WASO wil met deze instructie de frequentie en ernst van ongevallen (zowel grote materiële schade als slachtoffers) met torenkranen sterk verminderen.

De snelmontagekranen, dit zijn de kranen die zichzelf recht kunnen trekken, worden buiten deze nota gehouden.

De bedoeling van de instructie is dat de verslagen begrijpelijk zijn voor de beheerder van de torenkraan en dat het besluit van de controle onmiddellijk duidelijk is. Het besluit dient dan ook onmiddellijk op te vallen door een groter en/of vetter lettertype en/of kleuraanduiding. Op het verslag wordt een van de hiernaast vermelde teksten duidelijk als BESLUIT vermeld.

De volledige nota kan u hier nalezen.

De grote veranderingen zitten voornamelijk in de verslagen die u van ons krijgt. Onze digitale verslagen en onze aanpak met Digi-Tags liggen volledig in lijn met deze nieuwe regels.

De opmerkingen die leiden tot onmiddellijke buitendienststelling staan in bijlage 1 van de nota. Dit is een niet limitatieve lijst. Situaties die niet voorzien zijn in deze lijst worden door Vinçotte beoordeeld in analogie met deze lijst die u hieronder vindt:

Opmerkingen met onmiddellijke buitendienststelling bij de indienststelling #

- De handleiding is niet beschikbaar in een begrijpbare taal;
- Een handleiding die overeenkomt met het toestel ontbreekt;
- De EG-verklaring van overeenstemming ontbreekt of is niet correct opgesteld;
- Er is geen identificatieplaat en/of CE-markering voorzien door de fabrikant;
- Er ontbreekt een windmeter
- Bescherming tegen onvrijwillige bediening is niet in orde;
- Er is geen signaal bij overlast;
- Het resultaat van de belastingsproeven met nominale last is niet goed.
- De overbelastingsproeven zijn niet goed. Nota: de overlastproeven moeten steeds uitgevoerd worden in het bijzijn van een EDTC.
- Andere opvallende en in het oog springende tekortkomingen.

Opmerkingen met onmiddellijke buitendienststelling bij de heropstelling #

- Er is geen keuring voor indienststelling uitgevoerd;
- Er is geen opstellingsfiche aanwezig of de torenkraan is niet opgesteld volgens de opstellingsfiche;
- De stabiliteit van de torenkraan is niet gegarandeerd:

  • De opstellingsverklaring werd niet voorgelegd;
  • De afgeleverde attesten stemmen niet overeen met de werkelijke situatie.
  • Er is geen berekeningsnota of studie aanwezig ivm de stabiliteit van de ondergrond;
  • Er is geen attest van plaatsing door de constructeur van de fundering indien de fundering onzichtbaar is;
  • De aanwezige berekeningsnota geeft geen goedkeuring of is niet in overeenstemming met de kenmerken van de kraan;
  • Er kan niet aangetoond worden in het geval dat de torenkraan in het verlengde staat van gebouwen die een trechter vormen of in de buurt staat van gebouwen die hoger zijn dan 3/4de van de kraanhoogte of andere geografische windinvloeden, dat de stabiliteit dan als gevolg van windturbulenties en windsnelheden gegarandeerd is;

- Slecht uitgevoerde verbindingen van de verschillende onderdelen;
- Er is geen aflezing van de hoogste windmeter mogelijk;
- De lastentabel of giekborden ontbreken;
- De aanwezigheid van detecteerbare ondergrondse kanalen, leidingen, enz. met risico op instabiliteit.
- Het geheel van de samenstellende elementen voldoen niet in functie van de aangeduide maximale bedrijfslast;
- De windklasse van de torenkraan voldoet niet in functie van het gebied waar dit opgesteld wordt.
- De belastingsproeven wijzen op een afstelling van lastbegrenzer die niet correct is;

Opmerkingen met onmiddellijke buitendienststelling bij de jaarlijkse controle #

- De afmetingen en plaatsing van de gemonteerde reclameborden of windborden komen niet overeen met deze die voorgeschreven zijn in de handleiding van de fabrikant;
- Er zijn scheuren in kraanvoet, mast of giek;
- Er is een beschadiging in de verbinding van de onderdelen (bv. uitslijting);
- De belastingsproeven wijzen op een afstelling lastmomentbegrenzer die niet correct is;
- Na de beproeving werden permanente vervormingen vastgesteld;
- Het zwenken met de nominale last in de meest ongunstige positie wijst op het probleem met de stabiliteit;
- Er is een overmatige slijtage op de draaikrans;
- Bouten of moeren zitten los, clipsen of borgingen ontbreken.

Opmerking met onmiddellijke buitendienststelling bij de 3-maandelijkse controle #

- Er is geen keuring voor indienststelling, jaarlijkse keuring of heropstellingskeuring uitgevoerd;
- gebrek aan of zeer slechte staat van mechanische eindeloop voorzieningen (stootbuffers, railklemmen, …) met onmiddellijk gevaar tot gevolg;
- Er is gevaar voor rechtstreekse aanraking van onder spanning staande delen, bv.:

  • Er is overmatig water in stuurkast
  • zichtbare gebreken aan de elektrische installatie die kunnen leiden tot elektrisering
  • Er is beschadiging van de isolatie en/of aansluiting voedingskabel

- Er is een overmatige slijtage op de hijshaak;
- De handleiding is niet ter inzage;
- gebrek aan of slecht werkende hoofdschakelaar;
- De aanwezigheid van elektrische luchtlijnen die zouden kunnen resulteren in een overslag;
- noodstop afwezig, noodstop functioneert niet;
- de bedieningsorganen zijn niet van het dodemanstype;
- de bedieningsorganen zijn niet beschermd tegen onopzettelijke bediening;
- Geen communicatiemiddel aanwezig tussen machinisten van verschillende kranen in hetzelfde werkbereik;
- De aanduidingen van bediening zijn niet in orde;
- Inspectiegondel op loopkat: niet degelijk bevestigd, niet geborgd;
- De configuratie van de kraan is niet meer in overeenstemming met de opstelling:
o Niet voldoende ballast aanwezig
o Ballastblokken niet correct gemonteerd
o Er is geen keuring voor opstelling uitgevoerd of de huidige opstelling is niet meer in overeenstemming met die van de opstellingskeuring;
- Leuningen tegengiek niet aanwezig of onderbroken;
- Bewegingen van de kraan komen niet overeen met de bedieningsindicaties (pictogrammen);
- Obstakels aanwezig in zwenkbereik van de kraan zonder dat hiervoor passende maatregelen werden genomen;
- Nabijheid van uitgravingen met helling talud > 45° of niet in overeenstemming met de stabiliteitsstudie;
- Steunbalken gezakt, kraan niet meer waterpas
- Er moet een voldoende afwatering zijn in de buurt van de steunpoten indien dit een gevaar zou opleveren voor de stabiliteit;
- De functionele werking van lastbegrenzing en/of lastmomentbegrenzing gaf geen voldoening;
- Afkeurcriterium van kabel is bereikt, bv.:
o overdreven diametervermindering
o vervorming hijskabels
o overdreven aantal draadbreuken
o foutieve montage eindverbindingen
o overdreven corrosie
o …
- de kabels lopen niet op de daartoe voorziene plaatsen door de structuur van de torenkraan;
- kabelschijven: defecte lagers, overmatige slijtage van assen en schijven, …;
- De kabelbreukbeveiliging van de loopkat werkt niet (indien aanwezig);
- De eindschakelaar hijsen werkt niet;
- De eindschakelaars van de loopkat werken niet;
- De eindschakelaars voor het zwenken werken niet indien de torenkraan gevoed wordt met een vaste kabel;
- De remwerking bij hijsen of dalen is onvoldoende;
- De remmen op het spoor werken onvoldoende;
- De eindschakelaars spoor van de torenkraan werken niet;
- Er is een gebrek aan of slecht werkende vastzetinrichting voor buitenbedrijfstelling (op sporen);
- De kraan kan niet windvrij worden geplaatst;
- Het glas van de cabine is geen veiligheidsglas;
- Het zicht vanuit de cabine op de werkplaats is belemmerd;
- Bij controle is communicatie met de bedienaar onvoldoende. De bedienaar heeft geen kennis van de streektaal of de landstaal en is niet op de hoogte van arm- of handseinen. De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat de keuring kan gebeuren met de nodige veiligheidswaarborgen.
- Veiligheidssystemen in verband met de hijstoepassing werken slecht of zijn buiten dienst gesteld.

Meer inlichtingen?

Onze collega's helpen u graag verder!

Contact