Nieuw KB met aanpassingen aan ARBIS verplicht u uw interne organisatie aan te passen!

Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 bepaalt dat er vanaf 1 januari 2019 een aantal aanpassingen in het Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS) van toepassing zijn. Inrichtingen van klasse II en III hebben nog de tijd tot 31/12/2020 om hun interne organisatie hierop af te stemmen zodat ze wettelijk in orde zijn. Ondernemingen betrokken bij het transport van radioactieve stoffen krijgen tijd tot 30/06/2020. We zetten hieronder alle te nemen maatregelen voor u op een rij.

ORGANISATIE DIENST VOOR FYSISCHE CONTROLE #

Verplichte interne Dienst voor Fysische Controle met nodige middelen #

Het nieuwe KB bepaalt dat u de organisatie van de Dienst voor Fysische Controle verplicht intern moet inrichten. Bovendien moet u deze dienst uitrusten met de nodige middelen om de in de regelgeving vastgelegde opdrachten qua stralingsbescherming en nucleaire veiligheid doeltreffend te kunnen uitvoeren.

De exploitant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de goede werking van deze dienst. Voor de inrichtingen van klasse II en III of transportondernemingen bestaat deze interne Dienst voor Fysische Controle minstens uit een diensthoofd en, indien nodig, een of meerdere Agenten voor de Stralingsbescherming. In de praktijk kan het diensthoofd en de Agent voor de Stralingsbescherming dezelfde persoon zijn. De leden van deze dienst, inclusief het diensthoofd, moeten personeelsleden van uw organisatie zijn. Voor de uitvoering van sommige van deze opdrachten kan u echter nog altijd een beroep op een erkend deskundige van Vinçotte Controlatom. Voor bepaalde opdrachten moet u steeds een beroep doen op een erkend deskundige.

OPDRACHTEN EN TAKEN DIENST VOOR FYSISCHE CONTROLE

De opdrachten van de Dienst voor Fysische Controle vindt u hier

Download volledige PDF >>

VERPLICHTE OPLEIDING VOOR AGENTEN VOOR DE STRALINGSBESCHERMING #

Wie een Agent voor de Stralingsbescherming of Hoofd van de Dienst voor Fysische Controle wil worden, moet een gepaste theoretische opleiding volgen. De inhoud en de duur van het opleidingsprogramma staan beschreven in een technisch reglement van het FANC.

Niet iedereen moet de volledige theoretische opleiding volgen. Wie al een uitgebreide opleiding stralingsbescherming heeft gevolgd (bv. radiologen uit de NDO-sector, medische helpers conform art. 53.2, …) kan worden vrijgesteld van een deel van de opleiding. In overleg met uw deskundige bepaalt u voor deze personen hoe ze kunnen voldoen aan alle opleidingsvereisten.

De opleiding zal worden gegeven door een ervaren team van specialisten. Elk van hen is al jarenlang actief als erkend deskundige in verschillende sectoren. Naast een theoretische basis geven deze experten dus ook interessante, praktische voorbeelden tijdens de opleiding.

Vinçotte Controlatom zal in het najaar 2019 en in 2020 meerdere opleidingssessies organiseren:

Basis + aanvullende opleiding Agent Stralingsbescherming klasse II: bronnen en toestellen

Deze driedaagse opleiding richt zich in de eerste plaats op de toekomstige Agenten Stralingsbescherming / Diensthoofden voor de klasse II installaties die zowel radioactieve bronnen als X-stralen-toestellen gebruiken en dit zowel voor de medische, de industriële als de research sector.

Programma

Basisopleiding Agent stralingsbescherming klasse III: bronnen en toestellen

Deze tweedaagse opleiding richt zich in de eerste plaats tot toekomstige Agenten Stralingsbescherming/ Diensthoofden voor klasse III installaties die zowel radioactieve bronnen als X-stralen-toestellen gebruiken in de medische, industriële en research sector.

Programma

Basisopleiding Agent stralingsbescherming klasse III: toestellen

Deze dagopleiding richt zich in de eerste plaats op de toekomstige Agenten Stralingsbescherming/ Diensthoofden voor klasse III installaties die X-stralen-toestellen gebruiken in de medische, industriële en research sector.

Programma

VERPLICHT MELDEN VAN INCIDENTEN #

Het hoofd van de inrichting of het ondernemingshoofd is verplicht om in specifieke gevallen significante gebeurtenissen te melden aan het FANC. Onder ‘significante gebeurtenis’ verstaat de regelgever elke gebeurtenis (met inbegrip van een menselijke fout, een bijna-ongeval, een niet-toegestane handeling, …) die gevolgen heeft of zou kunnen hebben, indien deze niet goed beheerd zou worden, op de veiligheid, de stralingsbescherming, gezondheid en/of levenskwaliteit van een patiënt en het milieu.

Hiervoor werd een technisch reglement opgesteld. In overleg met uw erkend deskundige moet u uw incidentprocedure aanpassen conform dit technisch reglement.

FYSIEKE INVENTARIS BIJHOUDEN #

De exploitant van een inrichting van klasse II en III is verplicht om een inventaris bij te houden van, naargelang het geval:

  • de aanwezige radioactieve bronnen en (afval-)stoffen;
  • de aanwezige toestellen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden;
  • de aanwezige apparatuur voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde;
  • de vloeibare en gasvormige radioactieve lozingen;
  • de radioactieve afvalstoffen die zijn afgevoerd met inbegrip van deze die kunnen worden verwijderd, gerecycleerd of hergebruikt.

Er moeten slechts bepaalde gegevens uit deze inventaris aan het Agentschap worden overgemaakt. Deze gegevens en de modaliteiten omtrent deze gegevensoverdracht vindt u in het technisch reglement fysieke inventaris. U kan ook alle gevraagde informatie ingeven in een standaard Excel-document van het FANC. Onze erkend deskundige kan u deze bezorgen.

WELKE MAATREGELEN MOET U WANNEER NEMEN? #

Voor een aantal maatregelen rond de organisatie van de fysische controle is een overgangsperiode voorzien zodat u de tijd heeft om alles in orde te brengen. Inrichtingen van klasse II en III hebben tijd tot uiterlijk 31/12/2020 om de organisatie van de interne dienst Fysische Controle en de opleiding van de leden van deze dienst in orde te brengen. Voor ondernemingen betrokken bij het transport van radioactieve stoffen is dat tot uiterlijk 30/06/2020.

Deze overgangsmaatregelen gelden voor alle organisaties die op 1 januari 2019 een vergunning of erkenning in hun bezit hadden.