07 november Projecten

Gouden certificaat voor Monsanto Antwerpen

Het gouden European Water Stewardship certificaat bevestigtde vooruitstrevende rol van Monsanto inzake waterbeheer

De Antwerpse vestiging van Monsanto heeft als eerste Belgischebedrijf in de chemiesector een gouden European WaterStewardship-certificaat behaald. In 10 jaar tijd wist het bedrijf zijnwaterverbruik met bijna een kwart terug te dringen – goed vooreen besparing van 1 miljoen m3 water per jaar.

European Water Stewardship (EWS) #

Het European Water Stewardship (EWS)is een ambitieus programma van hetEuropean Water Partnership, een non-profitorganisatie waarin de overheid,grote bedrijven en andere stakeholderssamenwerken om tot een degelijk enduurzaam waterbeheer te komen. HetEWS is een systeem met zeer duidelijkecriteria voor waterbeheer, dat kijktnaar de manier waarop een verbruikerde wetgeving respecteert, daaropanticipeert en erover communiceert. Omgoud te halen, moet een bedrijf op allemajor criteria en op 90% van de minorcriteria telkens minstens 3 op 5 scoren.De Antwerpse vestiging van Monsantoging die uitdaging aan en mag zich na een onafhankelijke audit door Vinçottede trotse eigenaar van een goudencertificaat noemen.

“Als producent vanlandbouwchemicaliënhelpen we landbouwersom een zo goed mogelijkeoogst te halen, op eenduurzame en efficiëntemanier. Besparen op hetwaterverbruik is daar eenessentieel onderdeel van.”

- Frank Lingier,
Operations Manager
bij Monsanto Europe

Besparen op het waterverbruik #

“Duurzaam waterbeheer is voor ons allanger een belangrijk thema”, zegt FrankLingier, Operations Manager MonsantoEurope. “Als producent van landbouw-chemicaliën helpen we de landbouwersom een zo goed mogelijke oogst te halen,op een duurzame en efficiënte manier.Besparen op het waterverbruik is daareen essentieel onderdeel van. Vanuit deEuropean Crop Protection Association– het netwerk dat onze industrie-tak vertegenwoordigt – wordt hetEuropean Water Stewardship naar voor geschoven als een geschikte methodeom waterbeheer te beoordelen en ditvoor zowel landbouwers maar ook voorde chemische sector, een partner van delandbouw. Daarom hebben we beslist omvoor dit certificaat te gaan.” Monsantoverbruikt in Antwerpen jaarlijks 3,5miljoen m3 water, wat al 1 miljoen minderis dan 10 jaar geleden. “We hebben eenhele reeks projecten achter de rug”,verklaart Frank Lingier. “Langs de enekant werden processen aangepast omhet waterverbruik te verminderen. Langsde andere kant werd ingezet op derecyclage van afvalwater in de productieprocessen.”

Waterbeleidsdocument #

Voor het behalen van het EWS-certificaat moest er bovenop die inspanningenook nog een concreet waterbeleidsdocument komen dat precies weergeefthoe Monsanto alle aspecten van hetwaterverbruik beheert. Belangrijk hierbijis dat men kan identificeren waar hetwater vandaan komt, wat er nadienmee gebeurt en welke impact dat heeft op de omgeving. Dit werd door de hetteam milieu en kwaliteit van MonsantoAntwerp met grote zorg uitgewerkt.Voor de audit van het European WaterStewardship werd Vinçotte ingeschakeld,dat auditors heeft die bij het EuropeanWater Partnership een speciale opleidingdaartoe volgden.

Anticiperen op nieuwe regelgeving #

“Het EWS heeft een zeer concreet certificatieschema dat alle aspecten van hetwaterbeheer behandelt”, zegt WilfriedPlatteau, Lead Auditor bij Vinçotte. “Eenbedrijf moet zijn volledige waterverbruikevenals de impact hiervan op de omgevingin kaart gebracht hebben en inspanningen doen om het verbruik te verminderen.Daarnaast wordt in detail nagegaan ofde zuiveringsgraad van het afvalwaterdat geloosd wordt en de invloed die hetlozen heeft op de omgeving, voldoenaan de Vlaamse en de Europese wetgeving.Het certificaat bevestigt uiteraard dathet bedrijf voldoet aan alle wettelijkelimieten, maar het gaat nog veel verder.

Een goed waterbeheer betekent ook datmen voorzorgsmaatregelen neemt omcalamiteiten te vermijden en dat menanticipeert op nieuwe regelgeving zodatmen ook in de toekomst aan alle normenzal blijven voldoen.”

Van effluent tot zuiver water #

Dit alles maakt van het European WaterStewardship een wel heel erg ambitieusprogramma en het behalen van eengouden certificaat, zo bevestigt ookWilfried Platteau na de audit bij Monsanto,is een uitzonderlijke prestatie. Toch houdthet hier nog niet op. Frank Lingier: “Wehebben bijkomende investeringen geplandom het waterverbruik nog verder te doendalen, met een reductie die nog aanzienlijker zal zijn dan de besparingen die totnu toe gerealiseerd werden. Het gaat ombijkomende waterzuiveringsinstallatiesdie het mogelijk moeten maken om hethuidige afvalwater zodanig te zuiverendat het als vers water hergebruikt kanworden in de productie processen. Hetis een project dat we in 2017 hopen tekunnen implementeren.”

Facts & Figures Monsanto

  • Activiteit: ontwikkelingenproductie van onder meer zadenen gewasbeschermingsmiddelen

  • Hoofdkantoor: St.Louis,Missouri, United States

  • Aantal werknemerswereldwijd: 21.183

  • Aantal vestigingenwereldwijd: 69

  • Aantal werknemers opAntwerpse site: 800