Menu

Sluiten

FAQs

Algemene FAQ's

Afspraak met een deskundige

Ik kan niet aanwezig zijn tijdens het bezoek van de inspecteur. Mag ik de sleutels achterlaten bij een buur?

Om onnodige kosten (nutteloze verplaatsing van 104 euro (incl. BTW) te vermijden is het belangrijk dat onze inspecteur toegang heeft tot het pand op de afgesproken dag. Bij de online bestelling dient u een in de voorziene velden de gegevens te noteren wie ter plaatste zal aanwezig zijn. Deze persoon moet in staat zijn om een bancontactbetaling voor u uit te voeren. Het is niet mogelijk om op een andere manier te betalen.

Is het mogelijk om een afspraak te annuleren?

Ja, het is mogelijk om tot 3 dagen voor de controle uw afspraak te annuleren via dit formulier.

Opgelet: Bij laattijdige annulering of onnodige verplaatsing zal een verloren verplaatsing gerekend worden van 104,00€ (incl btw).

Is het mogelijk om een afspraak te verplaatsen?

Het is mogelijk om de afspraak van uw keuring te verplaatsen, maar u moet dan wel eerst uw bestelling annuleren, ten laatste 3 dagen voor de keuringsdatum, en vervolgens een nieuwe bestelling plaatsen voor uw keuring op het gewenste moment.

Opgelet: Bij laattijdige annulering of onnodige verplaatsing zal een verloren verplaatsing gerekend worden van 104,00€ (incl btw).

Facturatie

Hoe moet ik het bedrag van de keuring betalen?

De betalingen moeten zonder uitzondering met Bancontact worden uitgevoerd op de dag van de keuring. Zo vermijdt u extra kosten. Zonder Bancontactkaart wordt de keuring niet uitgevoerd en wordt een schadevergoeding van 104 euro (incl. BTW) aangerekend.

Ik betwist het bedrag van de keuring. Wat doe ik?

Gebruik ons contactformulier. Vul alle vereiste velden in.

Ik heb een vraag over mijn factuur.

Gebruik ons contactformulier. Vul alle vereiste velden in.

Mijn Keuring

Is het mogelijk om een afspraak te annuleren?

Ja, het is mogelijk om tot 3 dagen voor de controle uw afspraak te annuleren via dit formulier.

Opgelet: Bij laattijdige annulering of onnodige verplaatsing zal een verloren verplaatsing gerekend worden van 104,00€ (incl btw).

Is het mogelijk om een afspraak te verplaatsen?

Het is mogelijk om de afspraak van uw keuring te verplaatsen, maar u moet dan wel eerst uw bestelling annuleren, ten laatste 3 dagen voor de keuringsdatum, en vervolgens een nieuwe bestelling plaatsen voor uw keuring op het gewenste moment.

Opgelet: Bij laattijdige annulering of onnodige verplaatsing zal een verloren verplaatsing gerekend worden van 104,00€ (incl btw).

Wat kost een keuring?

De prijs van de keuringen is transparant. Hij staat vermeld bij elke beschikbare dienst die op deze website wordt aangeboden, btw en transport kosten inbegrepen.

Kan ik precies weten om hoe laat uw inspecteur voor de keuring langskomt?

Je keuring zal plaatsvinden tussen 8u en 17u.

We begrijpen dat het belangrijk is om te weten wanneer je onze inspecteur kan verwachten. Helaas kunnen we geen specifiek tijdstip geven, omdat we afhankelijk zijn van verkeer en het verloop van de keuring bij onze andere klanten.

Onze inspecteur contacteert u een 30 minuten vooraf aan zijn bezoek.

Kan ik een duplicaat van mijn verslag krijgen?

 1. U hebt meer dan 5 jaar geleden een beroep gedaan op Vinçotte en/of uw installatie werd ondertussen gewijzigd?
  1. Dan is een nieuwe keuring nodig om een geldig verslag te ontvangen. U kunt deze hier bestellen.
 2. Uw keuring dateert van minder dan 5 jaar geleden?
  1. Gedurende die periode kan u als uitbater, beheerder of eigenaar een duplicaat aanvragen voor het bedrag van 100 euro (btw inclusief) via dit formulier. Gelieve er rekening mee te houden dat een duplicaat alleen aan de oorspronkelijke aanvrager (de betaler) zal bezorgd worden en niet aan een derde partij. Uitgezonderd indien de derde partij een geschreven akkoord van de aanvrager voorlegt.

Wetgeving

Moet ik eendraads- en situatieschema’s voorzien van de elektrische installatie van mijn woning die ik verkoop?

Wat het eendraadsschema betreft:
wordt gevraagd ten minste te beschikken over een vereenvoudigd schema dat minimaal de volgende elementen omvat:

 • het adres van de installatie;
 • de nominale spanning van de installatie;
 • de doorsnede van de voedingskabel van het hoofdbord;
 • het type en de doorsnede van de verschillende vertrekken;
 • de automatische differentieelstroomschakelaar(s) met zijn (hun) karakteristieken;
 • de karakteristieken van de beveiligingsinrichtingen.

Ingeval dat document niet ter beschikking van de inspecteur kan worden gesteld, zal die een summiere beschrijving van de verschillende borden opmaken. Die beschrijving of het schema maakt wezenlijk deel uit van het verslag en dient minimaal de elementen te omvatten die worden vermeld in de vorige paragraaf.

Wat het situatieschema betreft:

dat dient minimaal de stopcontacten, de schakelaars, de verschillende lichtpunten en de vaste gebruikstoestellen te omvatten.

De overeenstemming met het eendraadsschema wordt niet vastgesteld, en het is niet noodzakelijk voorzien van markeringen.

Ingeval dat document niet ter beschikking kan worden gesteld, zal de inspecteur op een duidelijke manier een summiere schets maken met de losse hand. Als die documenten bij de controle niet aan onze agent worden gegeven, zal hij ze moeten opstellen, op kosten van de aanvrager.

Die schetsen vervangen de schema's die volgens de reglementering moeten worden opgemaakt niet, en de controle-instelling zal in het controleverslag een inbreuk vermelden.

De bijlagen bij het controleverslag worden ondertekend door de aanvrager en door de inspecteur. Indien u als aanvrager afwezig bent op het tijdstip van de controle wordt een kopie van de bestelbon (SO-document) van de controle aan de bijlagen gehecht. Die bijlagen dienen de volgende identificatiegegevens te bevatten:

 • De nodige elementen voor de identificatie van de erkende instelling;
 • De identiteit van de inspecteur
 • De naam, de voornaam en het adres van de iegenaar van de installatie waarvoor de controle wordt aangevraagd;
 • Het adres van de installatie die wordt gecontroleerd, indien dat verschilt van het voorgaande punt.

De bovenvermelde identificatiegegevens moeten één maal op het eerste blad worden vermeld, en alle bijlagen moeten genummerd zijn met aanduiding van de rangorde van het blad en het totaal aantal bladzijden.

Keuring FAQ's

EPC

Wat moet ik voorzien bij een controle van mijn elektrische installatie

Om de controle vlot te laten verlopen en te vermijden dat we onze service niet volledig kunnen uitvoeren, vragen wij u om het volgende te voorzien op het moment van de controle van uw electrische installatie:

 • De 18-cijferige EAN-code van de elektrische installatie. U kan dit nummer terugvinden op uw energiefacturen, op de offerte van aansluiting of voor recente installaties, op de meterkast. Het nummer begint met 54.
 • Dit nummer moet vermeld worden op het keuringsrapport. Zonder dit nummer kan geen verslag afgeleverd worden.
 • Toegankelijkheid: de installatie moet vlot toegankelijk zijn en klaar voor controle.

Aanvullende informatie om u voor te bereiden op de controle kunt u hier terugvinden.

EPB verwarming gas

Moet ik de keuring van mijn LPG-installatie op gezette tijden laten uitvoeren?

Ja, in elk gewest van België moet deze periodieke inspectie om de 5 jaar worden uitgevoerd door een erkende bevoegde vakman.

Keuring zonnepanelen

Wat moet mijn administratief dossier bevatten voor het gelijkvormigheidsonderzoek vóór ingebruikname?

Het administratief dossier moet de volgende elementen bevatten:

 • Eendraadsschema van de installatie (met ondermeer de meters, de eventuele batterijen en alle elektrische productiebronnen, …);
 • Situatieschema van de elektrische installatie (een beschrijving eventueel aangevuld met foto’s kan worden aanvaard);
 • Referenties en technische kenmerken van de installatie (merk, model, vermogen, …).

De volgende elementen moeten minstens ter plaatse beschikbaar zijn of aan het dossier worden toegevoegd:

 • Gebruiksaanwijzing van de installatie (werking, onderhoud);
 • De veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik.

Keuring LPG-opslagtank

Keurt Vinçotte ook lpg-binneninstallaties?

U kunt deze dienst hier vinden.

Keuring LPG-binneninstallatie

Keurt Vinçotte ook lpg-tanken?

U kunt deze dienst hier vinden.

Keuring waterinstallatie

Wat gebeurt er wanneer tijdens het eerste keuringsbezoek inbreuken worden vastgesteld?

In het verslag dat Vinçotte u bezorgt, vindt u de lijst met inbreuken waaraan u binnen het jaar moet verhelpen. Een controleur komt vervolgens een tweede keer langs om na te kijken of de verbeteringen correct zijn uitgevoerd.

Wat moet ik voorzien bij een controle van mijn elektrische installatie

Om de controle vlot te laten verlopen en te vermijden dat we onze service niet volledig kunnen uitvoeren, vragen wij u om het volgende te voorzien op het moment van de controle van uw electrische installatie:

 • De 18-cijferige EAN-code van de elektrische installatie. U kan dit nummer terugvinden op uw energiefacturen, op de offerte van aansluiting of voor recente installaties, op de meterkast. Het nummer begint met 54.
 • Dit nummer moet vermeld worden op het keuringsrapport. Zonder dit nummer kan geen verslag afgeleverd worden.
 • Toegankelijkheid: de installatie moet vlot toegankelijk zijn en klaar voor controle.

Aanvullende informatie om u voor te bereiden op de controle kunt u hier terugvinden.

Keuring elektrische installatie

Wat gebeurt er als de inbreuken er nog altijd zijn bij het tweede controlebezoek, dat wordt uitgevoerd binnen de termijn van 1 jaar?

Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Waarom en wanneer is het nodig om mijn elektrische installatie te keuren?

U verzekert uzelf en de bewoners van uw vastgoed van een feilloze veiligheid.

Daarnaast is er een verplichting dat elke elektrische installatie moet gekeurd worden volgens het AREI (Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning), o.a. bij elke

 • ingebruikstelling (vóór u de installatie in gebruik neemt)
 • belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie (o.a na plaatsing van een laadpaal of een fotovoltaïsche installatie),
 • verzwaring van de aansluiting,
 • verkoop van een woning met een oude installatie.

Nadien ontvangt u een verslag waarin heel helder de staat van uw elektrische installatie is beschreven en welke eventueel noodzakelijke aanpassingen u dient uit te voeren.

Meer informatie over de controle, het keuringsverslag, vastgestelde inbreuken en eventuele herkeuring vindt u op de website van de federale overheidsdienst Economie.

Wat zijn de begrippen met betrekking tot de aarding van huishoudelijke installaties?

 • Aardelektrode: aardingslus op de bodem of aardingspen
 • Scheidingsapparatuur: scheidingsstrip en aardingsonderbreker
 • Vreemde geleidende delen: hoofdleidingen voor gas en water in het gebouw; de hoofdleidingen van de centrale verwarming en de klimaatregeling
 • Genaakbare en vaste metalen delen van de constructie van het gebouw: metalen hoofdonderdelen van alle aard.
 • Massa van toestellen van klasse I.
 • Hoofdaardingsklem: verbindingsklem van de aardgeleider(s), van de hoofdbeschermingsgeleider(s) en van de hoofdequipotentiaalgeleider(s).
 • Aardgeleider - doorsnede: min. 16 mm² Cu – geel/groen geïsoleerd.
 • Hoofdbeschermingsgeleider – aanbevolen doorsnede: min. 6 mm² Cu – geel/groen geïsoleerd.
 • Beschermingsgeleider – dezelfde doorsnede als de fasegeleider van de beschouwde stroombaan – geel/groen geïsoleerd.
 • Hoofdequipotentiaalverbinding – equipotentiaalgeleider met doorsnede van 6 mm² Cu – geel/groen geïsoleerd.
 • Bijkomende equipotentiaalverbinding – equipotentiaalgeleider met doorsnede van min.:
 • 2,5 mm² Cu wanneer de geleiders mechanisch beschermd zijn
 • 4 mm² Cu wanneer de geleiders niet mechanisch beschermd zijn.

Wat zijn mijn plichten als koper?

Is het keuringsverslag positief : als u geen aanpassing aan het elektrische installatie doet dan hoeft u niets te ondernemen. Als u wijzigingen of uitbreiding uitvoert moet u een nieuwe controle vragen.

Als een elektrische installatie niet in orde is, kan het zijn dat er gevaar is voor kortsluiting, elektrocutie of brand. Bij oudere woningen is de kans reëel dat de installatie als niet-conform wordt gelabeld. De regels zijn de laatste decennia steeds strenger en specifieker geworden. U moet de installatie in orde brengen en een nieuwe controle aan te vragen binnen de termijn genoteerd in het verslag wat en gaat van 12 maand tot 18 maanden.

Wat moet mijn administratief dossier bevatten voor het gelijkvormigheidsonderzoek vóór ingebruikname?

Het administratief dossier moet de volgende elementen bevatten:

 • Eendraadsschema van de installatie (met ondermeer de meters, de eventuele batterijen en alle elektrische productiebronnen, …);
 • Situatieschema van de elektrische installatie (een beschrijving eventueel aangevuld met foto’s kan worden aanvaard);
 • Referenties en technische kenmerken van de installatie (merk, model, vermogen, …).

De volgende elementen moeten minstens ter plaatse beschikbaar zijn of aan het dossier worden toegevoegd:

 • Gebruiksaanwijzing van de installatie (werking, onderhoud);
 • De veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik.

Moet ik eendraads- en situatieschema’s voorzien van de elektrische installatie van mijn woning die ik verkoop?

Wat het eendraadsschema betreft:
wordt gevraagd ten minste te beschikken over een vereenvoudigd schema dat minimaal de volgende elementen omvat:

 • adres van de installatie;
 • de nominale spanning van de installatie;
 • de doorsnede van de voedingskabel van het hoofdbord;
 • het type en de doorsnede van de verschillende vertrekken;
 • de automatische differentieelstroomschakelaar(s) met zijn (hun) karakteristieken;
 • de karakteristieken van de beveiligingsinrichtingen.

Ingeval dit document niet ter beschikking van de agent-inspecteur kan worden gesteld, zal die een summiere beschrijving van de verschillende borden opmaken. Deze beschrijving of het schema maakt wezenlijk deel uit van het verslag en dient minimaal de elementen te omvatten die worden vermeld in de vorige paragraaf.

Wat het situatieschema betreft:
het dient minimaal de stopcontacten, de schakelaars, de verschillende lichtpunten en de vaste gebruikstoestellen te omvatten.

De overeenstemming met het eendraadsschema wordt niet vastgesteld, en het is niet noodzakelijk voorzien van markeringen.

Ingeval dit document niet ter beschikking kan worden gesteld, zal de agent-inspecteur op een duidelijke manier een summiere schets aken met de losse hand. Als die documenten bij de controle niet aan onze agent worden gegeven, zal hij ze moeten opstellen, ten laste van de aanvrager.

Hoe lang is een keuringsverslag voor huishoudelijke elektrische installaties geldig?

Voor huishoudelijke installaties is de geldigheidsduur van een positief keuringsverslag vastgesteld op 25 jaar. Dit betekent dat het keuringsverslag met positief besluit gedurende 25 jaar geldig is na de datum van de eerste ingebruikname op voorwaarde dat de elektrische installatie niet werd gewijzigd of uitgebreid.

Voor een tijdelijke huishoudelijke installatie is een positief verslag geldig voor één jaar.

Indien het keuringsverslag negatief is: Een nieuw controle moet gebeuren om na te gaan of de inbreuken verdwenen zijn en dit binnen een termijn van 1 jaar.

Specifiek geval: Indien het keuringsverslag negatief is "bij de verkoop van een woning" dan is de ouderdom van de elektrische installatie bepalend:

- Indien de installatie of een deel ervan dateert van voor 1 oktober 1981: termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop;

- Indien de installatie dateert van na 1 oktober 1981: termijn van 1 jaar

Wat moet men op het situatieschema vinden voor elke nieuwe huishoudelijke elektrische installatie (uitgevoerd na 01/10/1981) of voor elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding van een bestaande huishoudelijke elektrische installatie?

 • De naam, de hoedanigheid, het BTW-nummer of, bij ontstentenis daarvan, het nummer, de datum en gemeente van uitreiking van de identiteitskaart van de persoon of personen die de installatie heeft/hebben uitgevoerd.
 • Het adres van de plaats waar deze elektrische installatie is verwezenlijkt.
 • Deze perso(o)n(en) evenals de inspecteur van de erkende instelling en de eigenaar van de elektrische installatie moeten het situatieschema dateren en ondertekenen.
 • Bij de oorspronkelijke aanleg van een huishoudelijke elektrische installatie moet een situatieschema van deze elektrische installatie opgesteld worden.
 • De symbolen die moeten worden gebruikt om het elektrisch materiaal dat wordt vermeld op het eendraadsschema, voor te stellen op het situatieschema van de elektrische installatie zijn opgenomen in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 juli 1981 (BS.1981-09-22).
  Een voorbeeld van de te gebruiken symbolen vindt u hier.

Elk lichtpunt en elke contactdoos moet gekenmerkt worden door de letter die werd toegekend aan de elementaire stroombaan waartoe het onderdeel behoort, gevolgd door het nummer dat aan die onderdelen toegekend werd op het eendraadsschema van de elektrische installatie Elke schakelaar moet gekenmerkt worden door de letter van de stroombaan waarvan hij deel uitmaakt, gevolgd door het nummer van het lichtpunt of het toestel dat hij bedient.

 • Het situatieschema van de onderdelen van een elektrische installatie is het plan dat door middel van symbolen de plaats aangeeft van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen die op het eendraadsschema voorkomen.

Wie mag een elektrische installatie keuren?

De aanvrager moet de keuring laten uitvoeren door een erkende controle-instelling.

Wat moet er gebeuren bij een negatief verslag bij verkoop van woning en kan ik de termijn verlengen?

Wanneer er inbreuken worden vastgesteld, moeten die zo snel mogelijk worden opgelost door de nodige werken uit te voeren.

Bij verkoop van een woning moet de koper binnen de termijn genoteerd in het verslag (12 maanden of 18 maanden afhankelijk van datum van de elektrische installatie een nieuwe keuring laten uitvoeren door een erkende controle-instelling.

Indien de termijn niet gerespecteerd kan worden kan je als particulier een verlenging aanvragen aan het FOD via navolgende link en klik op "verlenging": https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bronnen-en-dragers-van-energie/elektriciteit/veiligheid-en-controle-van/online-diensten-voor

Is een keuring verplicht in Vlaanderen, Brussel en Wallonië?

Ja, de keuring is verplicht in de drie gewesten. Het AREI is een federale reglementering.

Wie moet de keuring aanvragen bij de verkoop van een pand?

De verkoper moet het keuringsverslag aanvragen.

Staat een negatief keuringsverslag een verkoop in de weg?

Neen, het resultaat van het keuringsverslag kan de verkoop niet verhinderen. De verkoper voldoet aan zijn wettelijke verplichting wanneer in de authentieke akte de datum van het keuringsverslag is opgenomen en wanneer wordt vermeld dat het verslag aan de koper is overhandigd.

In het geval van een negatief keuringsverslag is de notaris verplicht de identiteit van de koper en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan de erkende controle-instelling die de elektrische installatie heeft gekeurd. De koper moet dan binnen de 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop een nieuwe keuring laten uitvoeren door een erkende controle-instelling.

Wat moet ik voorzien bij een controle van mijn elektrische installatie

Om de controle vlot te laten verlopen en te vermijden dat we onze service niet volledig kunnen uitvoeren, vragen wij u om het volgende te voorzien op het moment van de controle van uw electrische installatie:

 • De 18-cijferige EAN-code van de elektrische installatie. U kan dit nummer terugvinden op uw energiefacturen, op de offerte van aansluiting of voor recente installaties, op de meterkast. Het nummer begint met 54.
 • Dit nummer moet vermeld worden op het keuringsrapport. Zonder dit nummer kan geen verslag afgeleverd worden.
 • Toegankelijkheid: de installatie moet vlot toegankelijk zijn en klaar voor controle.

Aanvullende informatie om u voor te bereiden op de controle kunt u hier terugvinden.

Keuring aardgasinstallatie

Moeten de gebruikte toestellen aanwezig zijn?

Ja, alle toestellen moeten worden geïnstalleerd en aangesloten op zowel de gasleiding als op de afvoer voor verbrandingsgassen.

Mag Vinçotte de gasmeter fysiek openen?

Alleen als uw netwerkoperator Fluvius is en uw installatie nieuw is met een nieuwe meter van het type G4 of G6, is dit mogelijk. Vraag dit expliciet aan bij het maken van de afspraak en geef ons alvast uw EAN-code door. Volg de procedure zoals hierboven beschreven.

Wat moet ik voorzien bij een controle van mijn elektrische installatie

Om de controle vlot te laten verlopen en te vermijden dat we onze service niet volledig kunnen uitvoeren, vragen wij u om het volgende te voorzien op het moment van de controle van uw electrische installatie:

 • De 18-cijferige EAN-code van de elektrische installatie. U kan dit nummer terugvinden op uw energiefacturen, op de offerte van aansluiting of voor recente installaties, op de meterkast. Het nummer begint met 54.
 • Dit nummer moet vermeld worden op het keuringsrapport. Zonder dit nummer kan geen verslag afgeleverd worden.
 • Toegankelijkheid: de installatie moet vlot toegankelijk zijn en klaar voor controle.

Aanvullende informatie om u voor te bereiden op de controle kunt u hier terugvinden.

Terug naar boven

Mijn winkelmandje

Sluiten

Nog geen keuringen in winkelmandje