U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Preventieve inspectie van liften

 • Levert mijn lift geen gevaar op voor de gebruikers?
 • Hoe kan ik kosten sparen voor slijtage van de liftinstallatie ?
 • De lift staat dikwijls defect/storing, wat kan ik doen ?
 • Wat is er wettelijk verplicht ?

Vinçotte kan als Externe Dienst voor Technische Controles (EDTC) met gekwalificeerde technische mensen de omschreven inspecties uitvoeren conform het KB van 9 maart 2003.

De eigenaar/beheerder heeft een aantal verplichtingen:

 • De beheerder zorgt ervoor dat de ter beschikking gestelde lift onder de voorzienbare gebruiksvoorwaarden geen gevaar oplevert voor de veiligheid van de gebruikers.
 • De beheerder laat een risicoanalyse van de lift uitvoeren door een EDTC, een eerste maal ten laatste vijftien jaar na het eerste in bedrijf stellen van de lift, en nadien met tussenperiodes van maximaal vijftien jaar.
 • De beheerder laat de lift onderhouden door een onderhoudsbedrijf overeenkomstig de instructies van de producent van de lift. Indien er geen onderhoudsinstructies voorhanden zijn, dient het preventief onderhoud ten minste eenmaal per jaar te gebeuren voor privéliften en ten minste twee maal per jaar voor de andere liften.
 • De beheerder laat preventieve inspecties van de lift overeenkomstig bijlage II uitvoeren door een EDTC volgens de hierna vermelde frequentie:
  • 1° indien het preventief onderhoud van de lift gebeurt door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf, dan wordt de lift jaarlijks onderworpen aan een preventieve inspectie, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie.
  • 2° in de andere gevallen wordt de lift onderworpen aan een preventieve inspectie om de drie maanden.
  • 3° de privéliften worden onderworpen aan een jaarlijkse preventieve inspectie.
 • De beheerder stelt een dossier samen dat toegankelijk moet zijn voor de belanghebbende partijen. Dit dossier bevat ten minste :
  • 1° de verslagen van de risicoanalyses;
  • 2° de documenten betreffende de modernisatieprogramma's en de uitvoering ervan;
  • 3° de registraties van het verrichten van het preventief onderhoud van de laatste 10 jaar;
  • 4° de verslagen van de preventieve inspecties van de laatste 10 jaar;
  • 5° de gebruikshandleiding (instructies hand- en noodbediening);
  • 6° de onderhoudsinstructies;
  • 7° indien van toepassing : de EG-verklaring van overeenstemming.

De liften moeten een modernisatie ondergaan om hun veiligheidsniveau te verbeteren. Het is de taak voor de eigenaar/beheerder om dit op te volgen.

Dit proces verloopt in verschillende stappen:

 • Fase 1: uitvoeren van een risicoanalyse om de 15 jaar door een Externe Dienst voor Technische Controle.
 • Fase 2: planning opstellen om modernisatiewerken te verwezenlijken met een modernisatiebedrijf.
  • Het modernisatiebedrijf stelt vooraf aan de beheerder verschillende technische oplossingen voor om aan de vastgestelde risico’s te verhelpen. Het modernisatiebedrijf vermeldt de prijs en de voor- en nadelen van de voorgestelde oplossingen.
 • Fase 3: uitvoeren van de geplande modernisatiewerken.
  • Voor de liften met attest van regularisatie van een EDTC, uiterlijk binnen de 3 jaar na de risicoanalyse.
  • Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld na 10 mei 1998, uiterlijk binnen de 3 jaar na de risicoanalyse.
  • Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld tussen 1 april 1984 en 10 mei 1998, uiterlijk op 31 december 2014.
  • Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984, uiterlijk op 31 december 2016.
  • Voor de liften die in bedrijf zijn gesteld voor 1 januari 1958, uiterlijk op 31 december 2022.
 • Fase 4: laten keuren van een gedeelte (art 4§2) /alle (art.5§4) modernisatiewerken door een Externe Dienst voor Technische Controle.
  • De beheerder laat de modernisatiewerken keuren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een attest van de regularisatie aan de beheerder.

Denk niet ten onrechte dat een installatie niet gevaarlijk is als er (nog) geen ongevallen mee gebeurd zijn!

Val in de schacht van de lift:

Een blinde valt 4 verdiepingen lager in de schacht: draaideur was niet vergrendeld.

Risico dat de kooi een technieker beklemd:

   • Een technicus raakt geklemd tussen de kooi van de lift en het schachtplafond: noodstop werkte niet.

Valrisico’s op de verdiepingen:

   • Een oudere persoon breekt zijn heup bij het verlaten van de lift , verkeerde aanpassing van het niveau, onvoldoende verlichting, geen waarschuwing in de kooi van mogelijk niveauverschil.

Er doen zich meer ongevallen met liften voor dan in het algemeen wordt gedacht. Naast de naleving van de reglementering wordt het aspect veiligheid en beheer « als goede huisvader» bereikt door deze preventieve controles. Ze beschermen de eigenaar ook in geval van eventuele gerechtelijke vervolgingen.

Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van de liften.

Wijziging(en) :

Koninklijk besluit van 17-03-2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 05-04-2005

Koninklijk besluit van 13-05-2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30-05-2005

Koninklijk besluit van 10-12-2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19-12-2012

Het Koninklijk besluit is van toepassing op :

 • Bestaande liften en nieuwe liften :
 • Liften in een arbeidsomgeving
 • Liften in een residentiële omgeving
 • Liften in privé omgeving

Uitzondering:

 • Bouwliften, kabelinstallaties, mijnliften, tandradbanen, trapliften, liften met een snelheid die 0.15m/s niet overschrijdt, …

Normen en standaarden

Procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift

Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift!

Deze dienst is bedoeld voor alle ondernemingen en alle particulieren die een lift bezitten.

Inclusief de privé liften.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.