U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

QA audits en QA monitoring

Bent u op de hoogte van de verschillende mogelijkheden die er zijn om uw kwaliteitssysteem te controleren? Onze experten bieden u zowel QA audits als QA monitoring aan en beschikken over de nodige expertise en technische bagage.

In het kader van de tussenkomsten als aangemelde instantie gerelateerd aan de Europese Richtlijnen van nieuwe en globale aanpak, zoals bijvoorbeeld de PED, de TPED, de SPV , en in andere tussenkomsten en andere reglementeringen, wordt nogal eens gebruik gemaakt van het beoordelen van het kwaliteitssysteem van materiaalfabrikanten en van fabrikanten van drukapparaten om de technische en administratieve overeenstemming van de materialen, componenten en drukapparaten te toetsen t.o.v. de van toepassing zijnde eisen, normen en codes. Men spreekt over QA (Quality Assurance) of QS (Quality System) audits of van QA/QS monitoring.

Terwijl een audit meestal de volledige organisatie en alle facetten omvat, beperkt een monitoring zich tot deelaspecten, meestal gekoppeld aan een technische inspectie en aan zeer specifieke activiteiten binnen dergelijke inspectiebezoeken.

Het grote verschil met een beoordeling van het kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 standaard, is dat het hier gaat om het expliciet natrekken van de overeenstemming van alle deelaspecten van een constructie (vanaf de ontwerpfase tot en met de eindbeproevingen en testen) met de technische en administratieve vereisten door het contract en/of de reglementering opgelegd.

Onze auditor zal dus naast een degelijke opleiding in het uitvoeren van audits over de noodzakelijke technische bagage beschikken voor de sector waarin hij actief is als beoordelaar.

De audit bestaat er enerzijds in om na te gaan of alle geschreven instructies wel degelijk volledig en éénduidig zijn en tevens in overeenstemming zijn met de eisen. Anderzijds wordt in-situ nagegaan of het systeem terdege geïmplementeerd is.

Een audit wordt afgerond met het opstellen van een verslag met de bevindingen. Desgevallend, al naar gelang de situatie, worden er periodieke audits gepland, al dan niet gecombineerd met het nazicht van de gevraagde correctieve acties als gevolg van de geïdentificeerde niet – conformiteiten. Soms wordt bijkomend ook een attest afgegeven, verklarende dat het kwaliteitssysteem beantwoordt aan een bepaalde norm of reglementering.

Onze dienst biedt u:

  • De zekerheid dat u voldoet aan de wettelijke bepalingen.
  • De mogelijkheid en de efficiëntie om tegemoet te komen aan specifieke kwaliteitseisen.
  • Het opsporen van mogelijke problemen, met de mogelijkheid om tijdig de nodige corrigerende maatregelen te nemen.
  • Extra geloofwaardigheid dankzij de tussenkomst van een wereldbefaamd onafhankelijke derde partij.

Wetgeving

Buiten de aangehaalde Europese Richtlijnen voert Vinçotte, in het kader van zijn mandaten als “Authorized Inspector” of als “Agreed Notified Body” audits uit bij materiaalfabrikanten en fabrikanten van drukapparaten bestemd voor de Belgische en Franse nucleaire installaties volgens NCA 3800 van sectie III van de ASME code, volgens de ASME NQA-1 standaard, volgens de 10cfr50 appendix B van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission, verder volgens de Franse ESPN reglementering, al dan niet gebaseerd op het gebruik van de RCC codes.


Normen en standaarden

ASME, ASTM, EN, ISO, …

Onze dienst is bedoeld voor:

  • Alle materiaalfabrikanten en fabrikanten van drukapparaten die in overeenstemming met de vermelde reglementeringen onderworpen zijn aan het beoordelen van hun kwaliteitssysteem.
  • Alle fabrikanten in dezelfde sectoren die niet onderworpen zijn aan een verplichte audit van hun kwaliteitssysteem maar die op vrijwillige basis een dergelijke oefening als een meerwaarde wensen te hanteren.
  • Alle eindgebruikers / uitbaters die een extra opvolging en bijkomende kwaliteitszekerheid van hun leveranciers en contractors wensen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.