22 maart Projecten

Vinçotte & Wasserij St-Joris: Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen op de kaart zetten

Op 20 maart 2013 behaalde industriële wasserij St-Joris als eerste bedrijf in België het SR10-certificaat en bewijst hiermee zijn maatschappelijk engagement naar de gemeenschap. En dit met de felicitaties van Vinçotte, die zo de kick-off gaf van een nieuwe certificatieprocedure, een zeer waardevol buitenbeentje in zijn hoofdzakelijk technische certificatenportefeuille.

Kwaliteit beloond met certificaat

St-Joris levert een totaalpakket vanindustriële wasserijdiensten aan dezorgsector. Dagelijks wordt er meerdan 30 ton wasgoed en 20 000 stukskledij verwerkt voor voornamelijk zieken-huizen, rusthuizen maar ook bedrijven.Het bedrijf heeft een zeer uitgebreidkwaliteitsnet ontwikkeld dat gebaseerdis op verschillende managementsyste-men waaronder ISO 9001 (kwaliteit),ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001(veiligheid en welzijn). Deze manage-mentsystemen zorgen ervoor dat iederaspect in de productieketen in detailwordt gemonitored met als doelstellingeneen voortdurende verbetering van deklanttevredenheid, een blijvende vermin-dering van de milieu-impact en eenmaximale veiligheid voor de werknemers.

Daarnaast is er ook nog een certificatieom de microbiologische kwaliteit van hetlinnen te verzekeren ‘RABC’ (Risk andBiocontamination Control) genaamd.Sinds kort is St-Joris nog een stapjeverder gegaan en mag zich het eersteBelgisch bedrijf met een SR10-certificatie noemen.

SR10 als ontbrekend puzzelsuk

SR 10 “Social Responsibilitymanagement systems - Requirements -2011” is een norm die een organisatie,publiek of privé, de kans biedt zich op eenmethodische en gecontroleerde manier teverbinden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. Yves Grognet, (LeadAuditor bij Vinçotte): “ Toen ik hoorde dat St-Joris interesse had in de SR10-norm,vond ik dit niet meer dan logisch. Ik komal enkele jaren binnen dit familiebedrijf– sinds 2006 behaalden zij al verscheidene certificaten via Vinçotte – en hebhet altijd al aangevoeld als een enormsociaal-voelend bedrijf.” Inderdaad,St-Joris beschikt o.a. over een zeeruitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden:Er is een groepsverzekering voorarbeiders, er wordt een oplossing gezochtals kinderen plots ziek vallen, ... “Dezenorm was het ontbrekende puzzelstukom op een gestructureerde manier MVOin te bakken in de bedrijfsstructuur.” zegtRaf Vanmechelen, algemeen directeurbij St-Joris. Binnen deze norm wordtbinnen de wasserij bijvoorbeeld gewerktaan een competentiematrix, een diversiteitsplan, een duurzaamheidsrapport datde ecologische voetafdruk van de activiteiten rapporteert, een uitgewerkte SLA(Service Level Agreement) per klant, enz.

“Deze norm was hetontbrekende puzzelstukom op een gestructureerdemanier MVO in te bakkenin de bedrijfsstructuur.”

- Raf Vanmechelen,
algemeen directeur St-Joris

Familiaal bedrijf metvooruitstrevende ambities

“Dat ‘familiaal bedrijf’ plaats ik trouwensgraag tussen aanhalingstekens”, zegtYves Grognet, “St-Joris is een enorminnovatieve en vooruitstrevendeonderneming. Er gaat geen jaar voorbij of ik passeer bij een audit weer een heelaantal nieuwe machines en installaties.Zij werken dan ook enorm nauw samenmet hun leveranciers om hun concurrenten op vlak van technologie toch altijdeen stapje voor te blijven. Je ziet hetonmiddellijk als je er binnen wandelt:Recuperatie van energie, zuivering vanafvalwater, automatisering van klanten-systemen, ... Ze doen gewoon hunbest bij te blijven. En dat levert ietsop voor hun klanten en voor henzelf,zonder ten koste te moeten gaan vande samenleving. Het is een gezondwinstgevend bedrijf.” Een belangrijketoegevoegde waarde van de SR10 normzit bijvoorbeeld in het efficiënter beherenvan de indirecte kosten bij de klanten.Met andere woorden, dit allernieuwstemanagementtool toont vaak zwart op witaan waar de klant verder kan optimalise-ren zonder in te boeten op kwaliteit enmet de garantie dat alle processen tot bijde leveranciers voldoen aan de hoogstestandaarden op het vlak van duurzaamheid. Je ziet, een bedrijf hoeft niet dekeuze te maken tussen maatschappelijke en economische vooruitgang, detwee kunnen best hand in hand gaan. Endaar staat ook Vinçotte vanuit zijn totaledienstverlening voor de volle honderdprocent achter.

Niet alleen voor St-Joris was de SR10norm nieuw, ook voor Vinçotte was hetde eerste keer dat zij een dergelijke audituitvoerden. En dat dit wel een erg anderenorm is dan de meeste technischenormen die Vinçotte auditeert, was alsnel duidelijk. De norm heeft immersals doel systematisch de tevredenheidvan de belanghebbende partijen (stakeholders) te verbeteren. Om daartoe tekomen werd bij St-Joris niet alleen tienprocent van de medewerkers bevraagd,maar ook een selectie van klanten enleveranciers. Een bedrijf doet dit nietom hier groot commercieel gewin uit tehalen, het is eerder een bekroning vaneen oprecht sociaal engagement dooreen onafhankelijke partij, zijnde Vinçotte.

St-Joris - Facts & Figures:

  • Locatie: Gingelom, Limburg

  • Aantal medewerkers: 110

  • Omzet: 12,5 mio

  • Hoeveelheid wasgoed/dag: 30 tonwasgoed en 20 000 stuks kledij

  • Klanten: voornamelijk zorgsector,aangevuld met bedrijven

  • Behaalde certificaten: ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001,RABC, SR10

Care for Quality: C4Q

Care 4 Quality is de nieuwe maatstaf in de zorgsector en het certificaat geeft gecertificeerde bedrijven zoals St-Joris een streepje voor. Hoe kan je als textielverzorger het C4Q label bekomen?

Lees er hier meer over

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven