20 november Wetgeving & normen

Nieuwe basiswet private en bijzondere veiligheid

De Federale Overheid bracht ons op de hoogte van de aanpassing van de wet van 2 oktober 2017 in verband met de ‘regeling van de private en bijzondere veiligheid’.

Deze voorlopig nog niet bestaande keuringen beschreven in deze wet zijn verplicht bij aanvraag of verlenging van vergunning en bij verhuis van de onderneming. Vinçotte is in deze uiteraard uw partner zowel wat betreft de technische keuringen van inbraakdetectiesystemen als van de videobewaking.

Lees zeker onderstaand bericht.
Zodra wij meer informatie hebben, delen wij die meteen met u.


Beste,

Uw onderneming of interne dienst is momenteel vergund als bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst, veiligheidsdienst of beveiligingsonderneming.

Op 31 oktober 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de publicatie van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Deze nieuwe wet treedt vandaag 10 november 2017 in werking en vervangt de bestaande wet van 10 april 1990 volledig.

De nieuwe wet voorziet in een gemoderniseerde en verduidelijkte regelgeving met betrekking tot private veiligheid waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid van de ondernemingen, diensten en hun personeel beoogd wordt.

De sector wordt met deze nieuwe wet uitgebreid met de ondernemingen voor camerasystemen. De ondernemingen die de begeleiding voorzien van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid vallen niet langer onder het toepassingsgebied van de regelgeving.

Er worden met deze nieuwe wet tevens bijkomende bewakingsactiviteiten voorzien zoals het doorzoeken van roerende en onroerende goederen naar bv. wapens, drugs of explosieven en de bediening van technische middelen voor derden.

Ook inzake de bevoegdheden van de bewakingsagenten zijn er belangrijke wijzigingen. Naast de bepaling van de algemene bevoegdheden van bewakingsagenten is er voorzien in een aantal situationele bevoegdheden op specifieke plaatsen of in specifieke situaties. Dit is ondermeer het geval voor plaatsen met een bijzonder veiligheidsrisico zoals nucleaire sites en luchthavens en voor situaties waarbij -al dan niet tijdelijk- een bijzondere dreiging heerst.

Om de continuïteit te verzekeren en om de overgang tussen beide wetgevende kaders zo vlot mogelijk te laten verlopen werd voorzien in een aantal overgangsmaatregelen.

Zo blijven vergunningen en erkenningen die in uitvoering van de oude wet werden verleend aan ondernemingen en interne diensten geldig tot hun vervaldatum. Ook de identificatiekaarten die werden toegekend aan de personen werkzaam binnen de private veiligheid blijven geldig tot de vervaldatum vermeld op de identificatiekaart. Dit betekent dat ondernemingen, diensten en personen die vergund zijn, zonder onderbreking hun activiteiten kunnen verderzetten.

Aangezien de gedefinieerde activiteiten van de nieuwe wet niet volledig overeenkomen met de activiteiten zoals opgenomen in de oude wet werd een conversie-tabel bepaald. Deze tabel (als bijlage gevoegd) laat toe na te gaan welke activiteiten verder kunnen uitgevoerd worden op basis van de vergunde activiteiten onder de oude wet.

Opgemerkt dient te worden dat de uitvoeringsbesluiten genomen in uitvoering van de oude wet van 10 april 1990 van toepassing blijven totdat ze worden gewijzigd of opgeheven. In het kader van een goede communicatie omtrent de inwerkingtreding van navolgende uitvoeringsbesluiten is het daarom van belang na te gaan of uw contactgegevens bij onze administratie nog correct zijn, in hoofdzaak het algemeen e-mailadres van uw onderneming of dienst.

Wij wensen ook te wijzen op de verplichting om alle voorzorgsmaatregelen en controles te voorzien opdat de nieuwe regelgeving nageleefd wordt.

Informatie omtrent de nieuwe regelgeving, de officiële teksten en een FAQ met antwoorden op de meest gestelde vragen zal u vinden op de website www.besafe.be.