26 oktober

Vlarem-trein 2015, eindelijk gepubliceerd

De Vlarem-trein 2015 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2016. Dit besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, telt zomaar eventjes 305 artikels en 15 bijlagen. Het definitieve besluit is een compilatie van het vroegere ontwerp van Vlarem-trein 2015 en het ontwerp van Zomertrein en is sinds 5 september ook effectief van kracht.

Ook deze keer zijn er weer heel wat wijzigingen doorgevoerd aan de Vlaamse milieuregelgevingen:

  1. De vertaling naar milieuvoorwaarden van de BBT-studies over verf-, lak-, drukinkt- en lijmproductie, de grafische sector, asfaltcentrales en de verwerking van externe afvalwaters en vloeibare slibachtige bedrijfsafvalstromen is daarmee afgerond.
  2. Een andere belangrijke verandering is de aanpassing van de definitie van het nominaal koelvermogen van airco’s. Omdat dit nu bepaald wordt op gebouwniveau, kleine installaties worden hierbij opgeteld, heeft dit zijn gevolgen voor de verplichting tot het uitvoeren van een energetische keuring (bij > 12 kW). De nominale koelmiddeleninhoud (waar nu ook het buffer- of reservevat bij inbegrepen zit) voor installaties met gefluoreerde broeikasgassen, wordt nu uitgedrukt in CO2-equivalenten. Deze wijziging was al langer van kracht via Europese verordening 517/2014 en is nu definitief opgenomen in de Vlaamse milieuregelgeving. Mogelijks veranderd hiermee de periodiciteit waarop de lekdichtheidscontrole moet uitgevoerd worden. Het is immers de hoeveelheid CO2-equivalenten die nu bepalend is bij gefluoreerde broeikasgassen. Ook een uitfasering van bepaalde koelmiddelen staat op stapel.
  3. Verder merken we op dat een oranje label bij opslag van gevaarlijke producten slechts eenmalig toegekend wordt voor dezelfde gebreken. Indien de tekortkomingen niet weggewerkt zijn bij de herkeuring wordt er een rood label toegekend.
  4. Tot slot vermelden we dat het inwendig onderzoek van drukvaten enkel nog vereist is voor houders met samengeperste lucht waarvan het product van de toelaatbare druk (PS) en het volume (V) groter is dan 3.000 bar.liter. Dit in geval de toelaatbare druk (PS) meer dan 4 bar hoger is dan de normale atmosferische druk (1013 mbar), of waarvan PS groter is dan 3.000 bar. Als de houder een volume heeft dat groter is dan 300 l hoeft er niet noodzakelijk nog een inwendig onderzoek plaats te vinden.

Uiteraard zijn er nog vele andere wijzigingen die we voor u graag toelichten. Indien u vragen heeft of wil weten welke impact deze trein op uw onderneming heeft kan u steeds met ons contact opnemen.