31 januari

Het integraal milieujaarverslag – rapportering van emissies

Het indienen van het integraal milieujaarverslag is een jaarlijks weerkerend fenomeen voor vele bedrijven en andere inrichtingen. Via dit jaarverslag worden o.a. de emissies van het jaar voordien gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. Een verplichting tot rapportering betekent echter niet automatisch dat alle deelverslagen, voor de verschillende milieucompartimenten zoals lucht of water, ingevuld moeten worden. We onderscheiden zo een ‘indieningsplicht’ en een ‘rapporteringsplicht’. De ‘indieningsplicht’ wordt bepaald via de milieuvergunning (de opgenomen hinderlijke inrichtingen en activiteiten) en is sterk afhankelijk van het type bedrijf. De ‘rapporteringsplicht’ is voornamelijk afhankelijk van maximale drempelwaarden die jaarlijks geëmitteerd mogen worden. Een belangrijke uitbreiding hierop is de rapportering van afval- en grondstoffengegevens voor bedrijven en inrichtingen die geselecteerd worden door OVAM op het einde van het jaar. Daarnaast is er ook een OVAM-steekproef voor de rapportering van het deel Verwerkers van afvalstoffen.

Bent u verplicht tot het indienen van een integraal milieujaarverslag maar weet u niet zeker wat u juist moet rapporteren? Wenst u hulp of ondersteuning bij het opstellen en indienen via het webloket? Wilt u graag weten of u geselecteerd bent voor het rapporteren van uw grondstoffen en/of afvalstoffen?

Contacteer onze milieudeskundigen voor verdere vragen.