You are in the sector Manufacturing & Logistics

Veiligheid van machines in gebruik

Machines en installaties zijn de grootste groep van arbeidsmiddelen die worden gebruikt op de werkvloer. Een goed ontwerp van de machine met de juiste veiligheidsvoorzieningen en een correct gebruik zijn de sleutel tot het verhogen van de arbeidsveiligheid en -productiviteit. Vinçotte adviseert u over hoe u uw arbeidsmiddelen gebruikt op de meest veilige manier.

Volgens boek IV: “arbeidsmiddelen van de Codex over het welzijn op het werk mag een werkgever enkel veilige machines ter beschikking stellen van zijn werknemers.
Om hieraan te voldoen, legt de wetgeving voor gebruik van machines volgende eisen op:
1. Nieuwe machines of installaties moeten voldoen aan de CE-markering of aan de minimumvoorschriften voor arbeidsmiddelen als de CE-markering niet van toepassing is.

2. Bestaande machines in gebruik moeten ten minste  voldoen aan de minimumvoorschirften voor arbeidsmiddelen.

3. Bij bestelling van machines en installaties moeten de nodige veiligheidseisen geformuleerd worden om te kunnen voldoen aan de wetgeving en aan het veiligheidsbeleid binnen het bedrijf.

4. Bij levering van de machines en installaties moet een verantwoordingsdocument van de leverancier bekomen worden.

5. Vóór de indienststelling van machines en installaties moet de preventieadviseur in een verslag vaststellen dat de uitrusting aan de voorschriften beantwoordt en voldoende veilig is.

6. Aangepaste schriftelijke instructies moeten beschikbaar zijn omtrent de werking, de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van de machines en installaties.

7. Het veiligheidsniveau moet in stand worden gehouden tijdens de volledige levensduur van de machine en de nodige inspecties moeten worden voorzien om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Onze experten machineveiligheid kunnen u in al deze stappen adviseren en kunnen praktische oplossingen voorstellen.

1. Naleving van de wetgeving over arbeidsmiddelen.
2. Aankoop en indienststelling van nieuwe arbeidsmiddelen die geschikt zijn voor het werk of voldoende aangepast zijn zodat een veilig gebruik mogelijk is.
3. Een correct en volledig indienststellingsverslag.
4. Een risicoanalyse die de risico’s in kaart brengt van arbeidsmiddelen in gebruik, alsook oplossingen om deze risico’s weg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.
5. Het in stand houden van de veiligheid van bestaande arbeidsmiddelen, rekening houdend met de evolutie in (veiligheids-)techniek.

1. Het gebruik van machines door werknemers op de arbeidsplaats wordt geregeld door Boek IV: “Arbeidsmiddelen” van de Codex over het welzijn op het werk.
2. De aankoop van machines en installaties moet in België volgens een vastgelegde procedure verlopen om (nieuwe) risico’s op de arbeidsplaats onder controle te houden.
3. Hoe vroeger u Vinçotte contacteert in het proces (bv. bij aankoop van de machine) hoe kleiner het risico dat u iets over het hoofd ziet met dure aanpassingen achteraf als gevolg.
4. Bij machines in gebruik moet rekening gehouden worden met de evolutie in (veiligheids-) techniek. Een regelmatige evaluatie van uw machines in gebruik is aanbevolen.
5. Machines waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie of waarbij slijtage kan leiden tot gevaarlijke situaties, dienen aan een periodiek onderzoek onderworpen te worden. Vincotte kan als bevoegd persoon optreden om deze periodieke onderzoeken uit te voeren.
6. De veiligheid van nieuwe machines wordt ook geregeld via de Europese Machinerichtlijn. Vinçotte kan u adviseren over welke verplichtingen uw leverancier van machines heeft. 7. Als u zelf machines (samen)bouwt voor eigen gebruik dient u ook te voldoen aan deze Europese regelgeving. Vincotte kan u adviseren en assisteren om deze machines in overeenstemming te brengen met de Machinerichtlijn.

Deze dienst is belangrijk voor elke werkgever die zijn werknemers laat werken met machines. De preventieadviseur vervult hierin een sleutelrol, o.m. bij de bestelling en indienststelling van nieuwe uitrusting, en bij de aanpassing van de bestaande uitrusting. Maar ook de aankoop- en technische dienst spelen een belangrijke rol, enerzijds bij de keuze en aankoop van nieuwe machines en anderzijds bij het (veilig) in stand houden van bestaande machines.
Voor de fabrikant of verkoper van machines is het belangrijk te weten welke verplichtingen zijn klant heeft, zodat hij hierop correct kan inspelen.

Interested in this solution? Contact us!

Your message was sent successfully.

The form could not be sent, please check all fields.