You are in the sector Manufacturing & Logistics

CE-marking for machinery

Bent u een fabrikant of invoerder van machines? Of bouwt u machines voor eigen gebruik? In deze gevallen moet u ermee rekening houden dat u op de machine een CE-markering moet aanbrengen. Raadpleeg onze experten machineveiligheid om na te gaan welke verplichtingen u heeft om uw product op de Europese markt te brengen of in dienst te stellen. Zij helpen en adviseren u ook hoe correct de CE-markering aan te brengen.

U bent fabrikant?
Dan dient u de volgende stappen te ondernemen:
1. Vaststellen of uw product een “machine” is en tot het toepassingsgebied behoort van de Europese Machinerichtlijn. Het begrip “machine“ gaat binnen de richtlijn ruimer dan de strikte betekenis van het woord.

2. Ontwerpen en bouwen van de machine in overeenstemming met de toepasselijke
essentiële eisen van de richtlijnen en de stand van de techniek. U dient ook een gebruikershandleiding op te stellen.

3. Samenstellen van een technisch dossier per type machine. Dit dossier moet de overeenstemming van de machine met de Machinerichtlijn aantonen en moet ter beschikking van de overheid worden gehouden.

4. Nagaan of uw machine valt onder Bijlage IV van de Machinerichtlijn. In dit geval moet u mogelijks beroep doen op een een aangemelde instantie of notified body zoals Vinçotte vooraleer u het product op de markt kan brengen.

5. Opstellen van een EG-verklaring van overeenstemming, mee te leveren met elke machine.

6. De CE-markering en andere vereiste gegevens aanbrengen op elk exemplaar van machine. Onze experten machineveiligheid kunnen u in al deze stappen adviseren en kunnen praktische oplossingen voorstellen om tot een product in overeenstemming met de machinerichtlijn te komen.

U bent invoerder?
Zorg dat u enkel machines invoert die een CE-markering dragen en die vergezeld gaan van een EG-verklaring van overeenstemming volgens machinerichtlijn. Zo niet loopt u het risico zelf te moeten opdraaien voor (een deel van) deze verplichtingen met de mogelijke problemen, die hiermee gepaard gaan. Indien de fabrikant garandeert dat zijn machines aan de toepasselijke Europese
richtlijnen beantwoorden, dan zal men toch nog best een redelijke voorzichtigheid aan de dag leggen om ervoor te zorgen dat enkel conforme machines op de Europese markt worden gebracht. U hebt als invoerder onder andere de verplichting om enkel veilige machines op de markt te brengen en u bent ervoor verantwoordelijk om de documenten in de juiste taal aan te leveren. Onze experten machineveiligheid kunnen voor u nagaan of de fabrikant reeds aan de nodige verplichtingen heeft voldaan en welke verplichtingen eventueel nog door u als invoerder moeten vervuld worden zodat u met een gerust hart de producten in Europa kunt invoeren en verdelen.

U bouwt een machine voor eigen gebruik?
In principe gelden de verplichtingen betreffende CE-markering integraal voor iedereen die een machine bouwt voor eigen gebruik of die machines en/of machinedelen samenbouwt voor eigen gebruik. U wordt in dit geval fabrikant van de machine.
Naast de verplichtingen als machinefabrikant moet u uiteraard ook voldoen aan de regels van toepassing voor machines in gebruik in België, i.e. boek IV: “Arbeidsmiddelen” van de Codex welzijn op het werk.

Onze diensten bieden u verschillende voordelen:

1. De zekerheid of uw product al dan niet onder de Europese Machinerichtlijn valt.
2. Een duidelijk overzicht van de regelgeving waaraan uw machine moet voldoen en de stappen om hieraan te voldoen.
3. Een bevestiging dat uw machine voldoet aan de eisen gesteld door Machinerichtlijn
4. Een volledig technisch dossier en gebruikershandleiding.
5. Indien uw machine wordt vernoemd in Bijlage IV van de Machinerichtlijn, de tussenkomst van Vinçotte als aangemelde instantie als voorwaarde om de machine op de markt te kunnen brengen.
6. Extra geloofwaardigheid door onze jarenlange ervaring en onze aanpak, die onder meer periodiek onafhankelijk beoordeeld wordt in het kader van onze accreditatie als aangemelde instantie.

1. De Machinerichtlijn is de regelgeving die van toepassing is (2006/42/EG).
2. Hoe vroeger u Vinçotte contacteert in het proces (bv. vanaf de ontwerpfase van de machine) hoe kleiner het risico dat u achteraf dure aanpassingen moet doen om de machine in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving.
3. Als u als werkgever machines laat gebruiken door uw werknemers, dan moet u in België ook voldoen aan Boek IV “Arbeidsmiddelen” van de Codex welzijn op het werk. Ook hierin kan Vinçotte u bijstaan.
4. Voor de machines die vallen onder de Bijlage IV van de Machinerichtlijn is Vinçotte een aangemelde instantie die een certificaat kan uitschrijven waarmee u de machine op de markt kan brengen.

Deze dienst is belangrijk voor fabrikanten en invoerders van machines in de EU. Bedrijven die machines produceren of samenbouwen voor eigen gebruik dienen ook aan de Machinerichtlijn te voldoen.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

Offer button

Need more info or a qoute?

Request info or qoute
vinçotte jobs

Apply for a job?

Working for Vinçotte