Deontologie en Integriteit

Alles onder controle.

Objectiviteit, ethiek en integriteit zitten in ons DNA

Bij Vinçotte werken wij volgens een degelijke corporate governance gebaseerd op ethiek en integriteit en die we verdedigen in alle omstandigheden.

Wij doen al het mogelijke om elke dag het juiste evenwicht te vinden tussen dynamisch ondernemen en risicomanagement. Daarom organiseren wij onze activiteiten op basis van een langetermijn visie gericht op groei en succes.

Elke werknemer of werkneemster in onze organisatie streeft in zijn of haar dagelijks werk naar het best mogelijke evenwicht tussen resultaat en risico.

Als dienstverlener voor wie knowhow essentieel is, geloven wij dat een degelijke cultuur van gezonde beleidsvoering en ethisch verantwoord gedrag fundamenteel is voor de manier waarop wij zaken doen.

Objectiviteitsverklaring

Wij zijn onpartijdig en objectief. Dat spreekt voor zich. Wij gaan echter een stapje verder en engageren ons tot een onpartijdigheidsverklaring gebaseerd op onze accreditaties.

  • Al onze medewerkers ondertekenen een document waarin ze zich engageren onpartijdig en objectief te zijn.
  • Wij handhaven certificatieregels. Dit is een document met algemene voorwaarden voor de samenwerking tussen klanten en Vinçotte.
  • Ons onpartijdigheidscomité garandeert onze objectiviteit en onpartijdigheid. In dit comité zetelen immers zowel afgevaardigden van onze klanten, van klanten van onze klanten als van andere instanties die erover waken dat wij de juiste maatregels treffen om objectiviteit en onpartijdigheid te garanderen. Dit comité is ook een controlerend orgaan.
  • Het auditteam en het certificatiecomité zijn verschillend in het certificatieproces. Het is het certificatiecomité dat beslist om het certificaat al dan niet toe te kennen. De certificatiebeslissing wordt altijd genomen door een persoon die geen deel uitmaakt van het auditteam. We analyseren bovendien onverenigbaarheden om belangenconflict te vermijden. Het auditproces wordt voortdurend beoordeeld met verschillende middelen: controle van auditdocumentatie, beoordeling van de auditdocumentatie die wordt gebruikt om te beslissen over de certificatie, witness audits door rechtstreekse observatie en interne audits.
  • Ook in de samenwerking met consultancybedrijven houden we rekening met de accreditatievereisten en mogelijke belangenconflicten worden geanalyseerd. Verschillende controlemechanismen vermijden en beperken partijdigheid.

Eventuele feedback kan worden gemeld via ons contactformulier.