U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Certificatie VCA*, VCA** & VCA petrochemie

Dankzij een VCA-certificaat toont u uw opdrachtgevers en medewerkers dat u tijdens de uitvoering van werken de nodige preventiemaatregelen in acht neemt, zodat de risico's voor de medewerkers ter plaatse minimaal zijn. Onze auditors kijken tijdens de audits na of u aan de VCA-criteria voldoet door middel van een vragenlijst.

Wat is VCA-certificatie?1

VCA is een procedure voor de certificatie van een veiligheidsmanagementsysteem.

De onderneming die een certificatie aanvraagt, moet bewijzen dat ze voldoet aan de VCA-criteria, die worden voorgesteld in de vorm van een controlelijst (VCA-checklist), tijdens audits die worden uitgevoerd door één of meer van onze auditors.

VCA is eigendom van het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA), dat het certificatiesysteem beheert en toezicht houdt op de kwaliteit ervan. Vinçotte moet aan alle accreditatievoorwaarden voldoen en de overeenkomst tussen de certificatie-instanties en de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid) naleven.

We onderscheiden drie certificatieniveaus:

VCA*: Dit niveau heeft betrekking op het rechtstreeks beheer van de VGM-aspecten op de werkplek, zonder een beroep te doen op onderaannemers.

VCA**: Dit niveau heeft betrekking op het rechtstreeks beheer van de VGM-aspecten op de werkplek, evenals op de VGM-structuur (beleid, organisatie VGM, verbetering), waarbij eventueel een beroep wordt gedaan op onderaannemers.

VCA Petrochemie: Dit niveau heeft betrekking op het rechtstreeks beheer van de VGM-aspecten op de werkplek, evenals op de VGM-structuur (beleid, organisatie VGM, verbetering), waarbij eventueel een beroep wordt gedaan op onderaannemers, en op eisen die specifiek zijn voor de petrochemiesector.

Verloop van de certificatiecyclus

De certificatiecyclus verloopt in verschillende fasen:

 • Contact opnemen en inlichtingen inwinnen
 • Offerte/bestelling
 • Eventuele pre-audit (analyse en beoordeling van de dossiers op bestelling). Deze pre-audit is facultatief en biedt de contractant de mogelijkheid om te beoordelen of zijn systeem klaar is om gecertificeerd te worden.
 • Voorafgaande verificatie van de documentatie (Fase 1 van de audit).
 • Audit en verslag. Een audit bestaat uit een verificatie van de documentatie van het systeem en de implementatie van dat systeem binnen de onderneming. De opmerkingen worden opgetekend in een auditverslag.
 • Beslissing en certificaat (+ corrigerende maatregelen). Op basis van dat verslag beslist de Vinçotte-coördinator of de aannemer al dan niet gecertificeerd kan worden. Indien het advies positief is, wordt een certificaat toegekend. Zo niet, zal een bijkomende audit (post-audit) moeten worden uitgevoerd nadat corrigerende maatregelen werden getroffen, om te beslissen of het systeem daadwerkelijk voldoet aan de eisen van het referentiesysteem (checklist VCA).
 • Follow-up audits. Jaarlijks zal een follow-up audit worden uitgevoerd. Deze audit bestaat uit een beoordeling van de evolutie en van de continuïteit van de toepassing van het systeem.

De afgeleverde certificaten zijn gedurende drie jaar geldig. Na drie jaar moet opnieuw een volledige audit worden uitgevoerd (hercertificatie).

1Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

Dit managementsysteem stelt de klant in staat om zijn activiteiten uit te voeren in een gestructureerd kader, en dat om de veiligheid te verbeteren. Het vormt ook een leidraad voor de naleving van de wettelijke eisen op het vlak van veiligheid.

De uitgereikte certificaten bieden u de volgende voordelen:

 • aanzienlijke vermindering van het aantal ongevallen en bijgevolg van het werkverlet van de medewerkers
 • vermindering van onaangename gevolgen en van de kosten die hieraan verbonden zijn
 • vermindering van schade aan installaties van een onderneming en van de kosten die gepaard gaan met het stilleggen van de installaties
 • ze bevestigen aan uw medewerkers dat de processen goed verlopen en dat u gestructureerd tewerk gaat om hun veiligheid en die van anderen te vrijwaren
 • ze stimuleren uw medewerkers om de veiligheid steeds te verhogen
 • ze geven toegang tot markten en opdrachtgevers waar VCA-certificatie absoluut noodzakelijk is om er uw activiteiten uit te voeren (bv. petrochemie, staalindustrie, …)
 • ze dragen ook in grote mate bij tot het positieve imago van het bedrijf, zowel in de ogen van het personeel als naar buiten toe

Onze auditors zijn preventieadviseurs en hebben allemaal aanzienlijke terreinervaring. Ze kennen de industriële context waarin uw onderneming actief is dus heel goed. Als u niet weet hoe u tewerk moet gaan om het certificaat te behalen, staan zij klaar om uw veiligheidsmanagementsysteem zoals het momenteel bestaat te beoordelen en u te informeren over welke procedure u het best volgt.

Gedurende het hele verloop van de managementsysteemaudits wordt rekening gehouden met de geldende wetgeving, reglementeringen en normen, zowel wat het activiteitengebied als wat de werkplek betreft.

Deze certificatie is bedoeld voor ondernemingen die werkzaamheden uitvoeren in een risico-omgeving (werk in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectsites), zoals: metaalbouw, mechanische en elektrische werkzaamheden, bouwwerken, bruggen en wegen, industriële reiniging, industrieel onderhoud, …

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.