U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

ISO 45001 Veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers

Een dynamisch risicobeheersingssysteem opzetten, het monitoren en het voortdurend verbeteren, de conformiteit met de welzijnswetgeving kennen en garanderen, al het personeel sensibiliseren en erbij betrekken, ... Stuk voor stuk opdrachten of uitdagingen waarvoor de ondernemingen steeds meer aandacht hebben.

Omdat dat zo complex is, is er de norm ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001). Dankzij die norm kan een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem worden georiënteerd en gestructureerd. Het wordt zo een nagenoeg onmisbaar hulpmiddel. Dankzij een certificatie volgens het referentiesysteem ISO 45001 kan zichtbaar worden gemaakt dat men ernaar streeft om dat te bereiken. Vinçotte garandeert u de bijstand van een onafhankelijke instelling en helpt u om te voldoen aan de gespecificeerde eisen van de norm ISO 45001. Dat wordt bewezen door de wereldwijde groei in aantal van gecertificeerde ondernemingen.

Heeft u vragen over de certificatiestatus van een bepaald bedrijf? Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij helpen u zo spoedig mogelijk.

De certificatiecyclus verloopt in verschillende fasen:

  • Contact leggen en informatie verzamelen.
  • Opmaken van de offerte/bestelling.
  • Pre-audit (indien gevraagd door de klant; de duur kan variëren volgens zijn keuze): Het doel van een eventuele pre-audit is alle vragen die gerezen zijn te beantwoorden en het ingevoerde systeem globaal te analyseren.
  • Voorbereidend bezoek (Stage 1): analyse en evaluatie van de dossiers, observatie op het terrein, voorbereiding van de auditplanning, dit alles in een open kader om zich ervan te vergewissen dat het systeem klaar is voor certificatie.

Audit en verslag

Een audit bestaat uit een verificatie van de documentatie van het systeem, van de invoering ervan binnen de onderneming en van de doeltreffendheid ervan, dat wil zeggen de geschiktheid om de resultaten te bereiken. De opmerkingen worden genoteerd in een auditverslag.

Beslissing en certificaat (+ corrigerende maatregelen)

Op basis van dit auditverslag beslist de commissie van de certificatie-instantie of de onderneming al dan niet gecertificeerd kan worden. Bij een positief advies wordt een certificaat toegekend. Zo niet dient binnen de 3 maanden een bijkomende audit (postaudit) te worden uitgevoerd om na te gaan of corrigerende maatregelen zijn genomen op grond waarvan kan worden besloten dat het systeem conform de eisen van de norm is geworden.

Follow-upaudits

Jaarlijks wordt een follow-upaudit uitgevoerd. Deze audit bestaat uit een evaluatie van de continuïteit van het systeem en van de garantie van de evolutie ervan. De ISO45001-certificaten zijn gedurende drie jaar geldig, en een cyclus omvat een certificatieaudit en follow-upaudits.

Als correct wordt voldaan aan de eisen van de norm ISO 45001 heeft dat de volgende gevolgen:

  • Uw onderneming toont aan dat ze een managementsysteem heeft waardoor risico's voor de gezondheid en de veiligheid van haar personeel en andere betrokkenen zo veel mogelijk beperkt kunnen worden.
  • Er zijn hulpmiddelen voorzien om te komen tot een aanzienlijke vermindering van het aantal ongevallen, en bijgevolg de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die eraan verbonden zijn, terug te dringen.
  • Uw medewerkers zijn gemotiveerd en worden zich er beter bewust van wat hun rol is en hoe belangrijk het is hun veiligheid te waarborgen, wat hun betrokkenheid bij de andere doelstellingen (kwaliteit, milieu, sociaal, ...) eveneens verbetert.
  • Uw klanten krijgen de garantie dat ze een verantwoordelijke leverancier hebben.
  • De gemeenschap en de andere betrokkenen krijgen een globaal beter beeld van uw onderneming.

Bovendien kunnen de ervaren auditors van Vinçotte, die stuk voor stuk preventieadviseurs zijn, u begeleiden naar een betere doeltreffendheid van het systeem. Indien u al een kwaliteits- of milieumanagementsysteem hebt (ISO 9001, ISO 14001, ...) kunnen ze u ook helpen om tot een betere integratie te komen, aangezien de norm ISO 45001 compatibel is met deze internationale referentiesystemen voor managementsystemen.

Het volgens OHSAS 18001 gecertificeerde systeem moet een proces omvatten dat de identificatie, de evaluatie, de toepassing en de follow-up van de geldende wetgeving en reglementering op dit gebied beheert, evenals een conformiteitsverbintenis in dit verband.

Deze dienst is bedoeld voor alle soorten ondernemingen (producerend of dienstverlenend bedrijf), ongeacht de grootte of de sector, dat een dynamisch veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem wil integreren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.